Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Uroczyska Złotowskie

Kod obszaru:

pltmp084

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

518,2 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Uroczyska Złotowskie są terenem bogatym w lasy, przy czym można w nich spotkać ponad 200-letnie drzewostany. Znajdują się tu liczne jeziora: śródleśne Borówno , jezioro Wierzchołek z unikatowym torfowiskiem źródliskowym, na którym wciąż przebiega akumulacja trawertynów (tzw. martwicy wapiennej), a także doskonale zachowane jeziorko dystroficzne Mały Smólsk. Na północnym brzegu jeziora Kujan Mały, w południowej części obszaru, położony jest stary park w Kujanie - siedlisko wielu saproksylobiontycznych chrząszczy, m.in. pachnicy dębowej. 7 stanowisk pachnicy stwierdzono również w głównym, "leśnym" kompleksie dąbrów.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony jest około 8 km na północny wschód od miasta Złotów, usytuowanego przy linii kolejowej Tczew – Küstrin Kietz. Można więc dojechać pociągiem do Chojnic czy Piły, a z nich do innych większych miast w Polsce. Ze Złotowa do Uroczyska Złotowskiego należy wybrać się drogą wojewódzką nr 189.
Nad należącym do obszaru jeziorem Borówno znajduje się miejscowość Kujan w gminie Zakrzewo. Od lat stanowi letnisko tak dla mieszkańców powiatu, jak też przybywających tu z całego kraju turystów. Mogą oni znaleźć wspaniałe miejsce odpoczynku i noclegu w Grudnej, Stawnicy czy Drożyskach Małych. Nie brakuje tu także coraz popularniejszych gospodarstw agroturystycznych.
Dużą atrakcją jest możliwość zorganizowania spływów kajakowych rzekami: Gwdą, Rurzycą, Płytnicą i Głomią. Wszystkie spływy zapewniają przede wszystkim przepiękne widoki dzikiej przyrody.
Wartą polecenia jest wycieczka w okolice Czarciego Stawu, gdzie zobaczyć można rzadko występującą w naszym kraju roślinność stepową. Będąc tu, nie można również nie wybrać się do rezerwatu "Kozie Brody" w gminie Złotów oraz do Szwajcarii Kielpińskiej.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati *
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• zalotka większa - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu ( www.poznan.mos.gov.pl, fax:061 831 11 99, tel.: 061 831 11 77 ) Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ( www.poznan.uw.gov.pl , e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl, fax. 067 256 10 21, tel. 067 256 11 70, 067 256 11 72)

Jednostki administracyjne:

• Zakrzewo (złotowski, woj. wielkopolskie)
• Złotów (złotowski, woj. wielkopolskie)