Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Uroczyska Puszczy Zielonki

Kod obszaru:

PLH300058

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1238,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Na Uroczyska Puszczy Zielonka składa się 5 wybranych fragmentów Puszczy Zielonka. Na terenie trzech z nich znajdują się jeziora. W 1993 roku został tutaj utworzony Park Krajobrazowy. Przez jego teren przepływają rzeki: Warta, Trojanka (Goślinka) i Potok Dzwonowski oraz znajdują się jeziora: Czarne, Pławno, Kościołek, Leśne, Bolechowskie, Kamińskie i Miejskie. Jest to jeden z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Wielkopolsce, zarazem największy kompleks leśny w okolicach aglomeracji poznańskiej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony jest około 10 km na północny wschód od Poznania, dlatego najłatwiej kierować się bezpośrednio z tego właśnie miasta. O miejsce noclegu także nie jest trudno. Możemy skorzystać z ofert usługowych Poznania, ale znajdziemy także bogatą bazę noclegową i gastronomiczną w jeszcze bliższych okolicach Puszczy Zielonki (Czerwonak, Kiszków, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki, Swarzędz).
Turystyka rowerowa:
Aby umożliwić turystom atrakcyjną, przysparzającą sił fizycznych i psychicznych wędrówkę, wytyczono w Puszczy Zielonka szlaki rowerowe. Ważnym walorem tras rowerowych jest prowadzenie ich bardzo malowniczymi drogami, głównie gruntowymi, w większości nieprzewidzianymi dla ruchu samochodowego lub o małym jego natężeniu.
Wyróżnia się 2 pierścienie szlaków rowerowych:

  • Duży Pierścień Rowerowy o długości 51, 7km ( Czerwonak- Dąbrówka Kościelna, Niedźwiedziny, Sławica, Brzeźno, Pacholewo i Uchorowo). W Starczanowie łączy się z Małym Pierścieniem Rowerowym.
  • Mały Pierścień Rowerowy o długości 35,4 km. Murowanej Goślina- Kamińsko- Zielonka-Głęboczek- Wojnowo- Długa Goślina- Kąty- Murowana Goślina).

Pierścienie rowerowe uzupełnione są dwunastoma trasami łącznikowym (promienistymi).
Znajduje się tu również Cysterski Szlak Rowerowy o długości 143 km. ( Poznań - Wierzenica - Owińska, Kamińsko – Zielonka - Dąbrówka Kościelna – Rejowiec – Antoniewo – Skoki – Lechlin – Wiatrowo – Wągrowiec - Tarnowo Pałuckie – Łekno – Bracholin – Mieścisko – Budziejewko – Dąbrówka Kościelna), oficjalnie udostępniony 7.10.2007 r. w Dąbrówce Kościelnej, podczas inaugurującego Rajdu Cysterskiego z udziałem władz samorządowych, kościelnych i rzeszy miłośników dwukołowców. Jest pierwszym w Polsce szlakiem rowerowym w konwencji cysterskiej. Od 2007 roku rajd odbywa się tu corocznie.
Inne atrakcje:
„Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka”- jest to ciekawy projekt przygotowany pod kątem turystyki samochodowej. Pętla obejmująca dziewięć drewnianych kościołów, przebiegająca wokół puszczy, licząc ok. 90 km. W przypadku wyjazdu z Poznania długość całej trasy wynosi około 110 km. Szlak pozwala na zapoznanie się z dziedzictwem drewnianej architektury sakralnej. Wędrując po nim można poczuć jak w dawnych czasach bliskie było współistnienie człowieka ze środowiskiem naturalnym (lasem), jak bezpośredni był związek między kulturą a naturą, bowiem szlak kościołów drewnianych prowadzonych jest wokół puszczy, która stanowi zaplecze naturalnego budulca, czyli drewna.

Zagrożenia:

Bliskość aglomeracji poznańskiej

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Puszcza Zielonka - rezerwat leśny
• Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej - rezerwat leśny
• Las Mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko - rezerwat leśny
• Żywiec Dziewięciolistny - rezerwat leśny
• Jezioro Czarne - rezerwat leśny
• Jezioro Pławno - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• kumak nizinny - płaz
• zalotka większa - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu ( www.poznan.mos.gov.pl, fax:061 831 11 99, tel.: 061 831 11 77 ) Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ( www.poznan.uw.gov.pl , e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl, fax. 067 256 10 21, tel. 067 256 11 70, 067 256 11 72)

Jednostki administracyjne:

• Murowana Goślina (poznański, woj. wielkopolskie)
• Pobiedziska (poznański, woj. wielkopolskie)
• Czerwonak (poznański, woj. wielkopolskie)