Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Uroczyska Lasów Strzeleckich

Kod obszaru:

PLH060099

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

3598,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar ostoi położony jest w południowej części Obniżenia Dubienki w sąsiedztwie doliny Bugu, obejmuje najcenniejsze przyrodniczo fragmenty kompleksu leśnego Lasów Strzeleckich wraz z przylegającymi terenami łąkowymi. Obszar składa się z dwóch części. Mniejszej o pow. 497 ha w północnej części kompleksu obejmującej również fragment łąk w doliny rzeki Wełnianki. Druga część ostoi, znacznie większa (pow. 3080 ha), obejmuje południowo-zachodni fragment kompleksu leśnego z sąsiadującymi obszarami łąkowymi w dolinie rzeki Ubrodownicy. Znaczną powierzchnię obszaru zajmują grądy subkontynentane w odmianie wołyńskiej z dużym udziałem gatunków ciepłolubnych nawiązujące do ciepłolubnych dąbrów m. in. z masowym udziałem
miodownika melisowatego. Wilgotniejsze miejsca charakteryzują się powszechnym występowaniem jarzmianki większej i ciemiężycy zielonej.
Obszar został wyznaczony w celu ochrony bardzo licznych populacji przeplatki maturny i czerwończyka fioletka oraz typowo wykształconych grądów subkontynentalnych w odmianie wołyńskiej. Stwierdzono tu jedno z nielicznych stanowisk zagłębia bruzdkowanego w województwie lubelskim oraz dość liczne populacje rozrodcze mopka i nocka Bechsteina. W płatach ciepłolubnych dąbrów występują populacje obuwika pospolitego i dzwonecznika wonnego. Na terenie ostoi występuje 13 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 5 gatunków ssaków, 2 gatunki płazów, 1 gatunek gada, 7 gatunków bezkręgowców i 3 gatunki roslin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

W pobliże ostoi można dojechać drogą nr 844 z Chełmna do Raciborowic lub drogą nr 816 do miejscowości Matcze. Miastem, które leży najbliżej terenu ostoi jest Chełm. Można tam znaleźć nocleg.
Turystyka krajoznawcza:

 • Późnobarokowa Bazylika p.w. Narodzenie najświętszej Marii Panny z XII wieku
 • Barokowa Brama Uściłagska pochodzącą z ok. 1616 roku - najstarsza budowla miasta
 • Kościół p.w. Rozesłania Św. Apostołów - zespół popijarski
 • Cerkiew unicka św. Mikołaja
 • Cerkiew św. Jana Teologa
 • Pałac Kretzschmarów
 • Pałac Biskupów Unickich z XVIII wieku
 • Klasztor Bazylianów z XVII wieku
 • Dzwonnica z XIX wieku
 • Grodzisko Wysoka Górka z pozostałościami monumentalnego zamku księcia Daniela Romanowicza z XVIII wieku
 • Chełmskie Podziemia Kredowe

Informacji o regionie można szukać w Lubelskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej: 20-077 Lublin, ul. Krótka 4, tel/fax: 081 532 15 72, http://www.lot.lublin.pl

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń zaliczyć należy:

 • zanikanie siedlisk otwartych - zalesianie łąk, zaprzestanie pielęgnacji użytków zielonych,
 • intensyfikację gospodarki na łąkach,
 • osuszanie terenów podmokłych
 • intensyfikację gospodarki leśnej,
 • intensyfikację rolnictwa.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Strzelecki Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Siedliszcze - rezerwat leśny
• Liski I - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• derkacz - ptak
• gąsiorek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• jarząbek - ptak
• lerka - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• muchołówka mała - ptak
• jarzębatka - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• ortolan - ptak
• trzmielojad - ptak
• bóbr europejski - ssak
• mopek - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• wilk * - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• żółw błotny - gad
• przeplatka maturna - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• przeplatka aurinia - bezkręgowiec
• zagłębek bruzdkowany - bezkręgowiec
• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• starodub łąkowy
• obuwik pospolity
• dzwonecznik wonny

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Magnoliowa 4; 20 - 143 Lublin, http://lublin.rdos.gov.pl/ , e-mail: sekos@lublin.uw.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Dubienka (chełmski, woj. lubelskie)
• Białopole (chełmski, woj. lubelskie)
• Horodło (hrubieszowski, woj. lubelskie)
• Hrubieszów (hrubieszowski, woj. lubelskie)