Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Uroczyska Lasów Adamowskich

Kod obszaru:

PLH060094

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1100,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 237-372 m n.p.m. i składa się 4 enklaw zajmujących lessowe i rędzinowe wzniesienia porośnięte lasem (96% powierzchni) wraz z fragmentami pól, ugorów i zmeliorowanych łąk. Ostoja obejmuje grądy z typowo wykształconym runem, cenne buczyny z domieszką boru jodłowego oraz murawy kserotermiczne na południowych zboczach wzgórz, częściowo zniszczone. Najcenniejsze buczyny znajdują się w uroczyskach Lasy Komisarskie, Stary Działek i Kąsewiczka. Grądy zaś między Szewnią a Wierzchowinami, gdzie występują największe stanowiska obuwika pospolitego, którym towarzyszą rzadkie buławniki, kruszczyki, podkolany, gnieźnik oraz listera jajowata. W ur. Stary Działek znajdują się stanowiska dzwonecznika wonnego i także obuwika pospolitego – gatunków roślin z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej.

Obszar jest częścią terytorium watahy wilków (głównie Lasy Komisarskie) i rysia, których główną ostoją jest Roztoczański Park Narodowy.

Na terenie obszaru występują 4 typy siedlisk z Zał. I oraz 4 gatunki z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży na północnej krawędzi Roztocza, na południowy zachód od Zamościa i jest stosunkowo łatwo dostępny komunikacyjnie. Z Zamościa do Szewni Górnej można dojechać drogą krajową nr 849 (16 km), a następnie drogami lokalnymi do wybranych fragmentów ostoi. Turyści korzystają z usług bazy noclegowo-gastronomicznej w Zamościu oraz oferty gospodarstw agroturystycznych.

Turystyka ekologiczna: O walorach obszaru decyduje przyroda lasu z gatunkami wapieniolubnymi. Obszar leży w pobliży Roztoczańskiego Parku Narodowego i Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.

Turystyka kwalifikowana: Można tu uprawiać turystykę nizinną pieszą, rowerową, konną, zbieranie płodów leśnych, narciarstwo biegowe.

Turystyka krajoznawcza: W Szewni Dolnej warto zobaczyć dawną cerkiew prawosławną z 1905 r. (obecnie kościół rzymskokatolicki p.w. Zwiastowania NMP).

W pobliskim Zamościu warto zwiedzić unikalny zespół architektoniczno-urbanistyczny Starego Miasta. Zamość bywa nazywany "Perłą Renesansu", "Miastem Arkad" i "Padwą Północy". Zamojskie Stare Miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO:

 • Rynek Wielki – jeden z najwspanialszych XVI wiecznych placów Europy otoczony rzędami barwnych kamieniczek ormiańskich, dzięki którym Zamość zyskał przydomek "Miasta Arkad",
 • Ratusz (manierystyczno - barokowy) ze schodami wachlarzowymi z XVIII wieku
 • Katedra Zamojska pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła (z końca XVI wieku) w stylu renesansowym,
 • barokowe kościoły z XVII wieku: św. Katarzyny i franciszkanów Zwiastowania NMP,
 • renesansowo-barokowa cerkiew unicka (kościół św. Mikołaja),
 • Pałac Zamoyskich z XVI wieku,
 • Gmach dawnej Akademii Zamojskiej z XVII wieku.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

 • dla wartości przyrodniczych - udostępnianie turystyczne, zaśmiecanie, zaniechanie użytkowania kośnego oraz wypasu łąk, budowa farm wiatrowych, rajdy terenowe
 • dla buczyn i grądów – intensyfikacja gospodarki leśnej, planowana modernizacja dróg: wojewódzkiej (przecinającej obszar) oraz dróg powiatowych (do obszaru przyległych),
 • dla wilka, rysia oraz ptaków - niepokojenie zwierząt, szczególnie w okresie rozrodu i wychowu młodych, polowanie na kopytne,
 • dla bezkręgowców - usuwanie martwych drzew – ich siedlisk,
 • dla płazów - intensyfikacja gospodarki w obiektach stawowych (usuwanie szuwarów, wapnowanie w okresie lęgowym zwierząt),

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• ryś - ssak
• wilk * - ssak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• dzwonecznik wonny
• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Magnoliowa 4; 20 - 143 Lublin, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312, http://lublin.rdos.gov.pl/ , e-mail: sekos@lublin.uw.gov.pl
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, tel: 81 532 70 31, fax: 81 532 49 47, e-mail: biuro@lublin.lasy.gov.pl, www.lublin.lasy.gov.pl
 • Nadleśnictwo Zwierzyniec, ul. Zamojska 6, 22-470 Zwierzyniec, tel: (84) 68-72-019 , 68-72-077, fax: (84) 68-72-124, e-mail: zwierzyniec@lublin.lasy.gov.pl, www.lublin.lasy.gov.pl/web/zwierzyniec
 • Roztoczański Park Narodowy,
 • UMCS w Lublinie;
 • Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze.

Informacji turystycznej udzielą:

 • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
 • Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 84/ 639 22 92, tel/fax 84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.plwww.zoit.zamosc.pl
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Zamościu, ul. St. Staszica 31, 22-400 Zamość, tel. 84 639 31 43, 84 627 15 64, tel. fax. 84 638 56 87, www.zamosc.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Zamość (zamojski, woj. lubelskie)
• Adamów (zamojski, woj. lubelskie)