Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ujście Stradomki

Kod obszaru:

pltmp496

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

259,9 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje fragment podgórskiej doliny Raby (ok. 4 km) między wsiami Nieznanowice-Pierzchów-Książnice-Stradomka-Wieniec, gdzie znajdują się ujściach jej dopływów - Stradomki (ok. 4 km) i Królewskiego Potoku (ok. 1 km). Są to jedne z ostatnich fragmentów koryt rzek i potoków, nieznacznie przekształconych, z zachowanymi wyspami, odsypami i skarpami. Brzegi cieków porastają lasy łęgowe , zarośla wierzbowe i ziołorośla, zachowało się tam także kilka starorzeczy i oczek wodnych. W bezpośrednim otoczeniu dolin znajdują się głównie łąki i nieliczne pola uprawne. Na prawym brzegu Stradomki znajduje się kserotermiczne wzgórze (Góra Borek).
W obszarze zidentyfikowano 7 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 11 gatunków z załącznika II. Szczególnie cenne są znajdujące się tam naturalne fragmenty koryt rzek i potoków podgórskich oraz porastające brzegi lasy łęgowe. Jest to ważna ostoja dla ryb i płazów związanych z ciekami podgórskimi.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Zagrożenia:

  • legalna i nielegalna eksploatacja żwiru z koryta rzeki i jego sąsiedztwa,
  • niszczenie lasów łęgowych (szacuje się , że wycięto w dolinie Raby już ok. 20% lasów łęgowych)
  • osuszanie starorzeczy, mokradeł i podmokłych łąk, grądowienie lasów
  • regulacja przeciwpow odziowa koryt rzecznych
  • nielegalne pozyskanie drewna
  • wypalanie nieużytków
  • wyrzucanie i spalanie odpadów i śmieci
  • Zbiornik Dobczycki (RZGW) ograniczający wylewy wody z koryta Raby
  • ścieki.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak górski - płaz
• kumak nizinny - płaz
• minóg strumieniowy - ryba
• łosoś atlantycki - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba
• boleń - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Warszawa - Instytut Ochrony Przyrody PAN, Warszawa-Kraków - Towarzystwo na rzecz Ziemii. Oświęcim/Kraków - Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków (do korespondencji), http://www.mot.krakow.pl/, www.mot.krakow.pl - RZGW w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, tel.: (012) 423-21-11, fax: (012) 423-21-53; (012) 430-10-35, e-mail: poczta@krakow.rzgw.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Gdów (wielicki, woj. małopolskie)
• Bochnia (bocheński, woj. małopolskie)