Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Łachy

Kod obszaru:

PLH020003

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

991,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 87-132 m n.p.m. i obejmuje fragment doliny rzeki Łachy (lewobrzeżnego dopływu Baryczy) na długości 10 km. Obszar leży głównie na tarasie zalewowym, w międzywalu, wśród łagodnych pagórów morenowych.
Ponad połowa obszaru to dobrze zachowane i wykształcone zbiorowiska nizinnych łąk kośnych i pastwisk. Pozostałą część - blisko 40% obszaru zajmują lasy, w wielu fragmentach naturalne: na północy - podmokłe olsy i turzycowiska, w środkowej części – łęgi i grądy, w południowej, na wzniesieniach - murawy kserotermiczne.
Występuje tu 9 rodzajów siedlisk z załącznika I dyrektywy siedliskowej, m.in. dobrze zachowane grądy i łęgi. Ze świata owadów, duża populacja kozioroga dębosza. Na siedliskach podmokłych występuje wiele gatunków płazów z załącznika II dyrektywy siedliskowej. W sumie zanotowano tu 9 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Do obszaru dotrzeć można od stacji kolejowej w Żmigrodzie, Skokowej lub Wołowie. Możliwy dojazd komunikcją autobusową. Możliwość noclegu w Wołowie oraz w Żmigrodzie. W nieodległym Bagnie barokowy pałac i park pałacowy. Dużą atrakcją są położone w pobliżu parki krajobrazowe: Doliny Baryczy i Doliny Jezierzycy. Duże możliwości dla uprawiania tursystyki rowerowej i pieszej.

Zagrożenia:

Potencjalnym zagrożeniem jest wycinanie starych dębów, będących żerowiskami kozioroga dębosza.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Bielawka - społeczny rezerwat OTOP
• Colin - społeczny rezerwat OTOP
• Długas - społeczny rezerwat OTOP
• Kumaki - społeczny rezerwat OTOP
• Polder - społeczny rezerwat OTOP
• pro Natura - społeczny rezerwat OTOP
• Ruskie Łąki - społeczny rezerwat OTOP

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kozioróg dębosz - bezkręgowiec
• mopek - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• różanka - ryba
• piskorz - ryba
• koza - ryba
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• barczatka kataks - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław tel. (71) 340 68 07, fax (71) 340 68 06 e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl/ RDLP we Wrocławiu 50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 90 Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław www.dot.org.pl

Ciekawe inicjatywy:

• Społeczne rezerwaty przyrody
rezerwat leśny

Jednostki administracyjne:

• Żmigród (trzebnicki, woj. dolnośląskie)
• Wińsko (wołowski, woj. dolnośląskie)
• Wołów (wołowski, woj. dolnośląskie)