Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Silne Błota

Kod obszaru:

PLH100032

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

67,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Zbiornik wodny o powierzchni ok. 21 ha powstały w skutek eksploatacji torfu w XIX wieku oraz w czasie II wojny światowej. Niegdyś bezodpływowy, po zabiegach melioracyjnych w latach 70. odwadniany do strugi Malinki. Powierzchnia otwartego lustra wody stanowi nie więcej niż 30% całej powierzchni. Pozostałą część porasta głównie szuwar szerokopałkowy, wąskopałkowy, trzcinowy oraz turzycowiska - przede wszystkim zespoły turzycy błotnej, zaostrzonej i pęcherzykowatej. Niewielki fragment zajmuje ols porzeczkowy. Otoczenie obszaru stanowi - od północnej strony, bór sosnowy porastający kompleks wydm śródlądowych, od południowej zaś grunty wsi Kwilno - niegdyś łąki i pastwiska, dziś głównie nieużytki.
Jest to ważne w regionie miejsce godowania i żerowania płazów z 9 gatunków. Licznie występuje tu m.in. traszka grzebieniasta i kumak nizinny. Dla obydwu gatunków jest jednym z cenniejszych stanowisk w okolicach Łodzi. Jako pozostałość po torfowisku wysokim, w charakterystycznym dla regionu układzie z kompleksem wydm śródlądowych, obszar od kilkudziesięciu lat proponowany do ochrony rezerwatowej, później jako zespół przyrodniczo - krajobrazowy. Lokalnie - ważna ostoja ptactwa wodno-błotnego, zarówno jako miejsce lęgu: m.in. bąka, bączka, żurawia, błotniaka stawowego; żerowania: m.in. bielika, bociana czarnego i białego jak i miejsce postoju w trakcie wędrówek. Cenny obiekt dydaktyczno - naukowy, zarówno dla biologów, przyrodników, geomorfologów ale także jako pamiątka lokalnego zwyczaju eksploatacji torfu.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Silne Błota
W okolice Silnych Błot można dojechać własnym samochodem lub autobusem z Łodzi, Łęczycy, Warszawy czy Krakowa. Przystanek znajduje się w Piątku, ok. 7 km od omawianego obszaru.
Najbliżej zlokalizowane gospodarstwo agroturystyczne znajduje się w miejscowości Konarze, ok. 3 km od Silnych Błot oraz misce biwakowania w Witowie. Nocleg oferuje też schronisko młodzieżowe w Piątku.
Przez Silne Błota przebiega szlak rowerowy „Bitwy nad Bzurą”. Na 46 km szlaku znają się m.in.: pomniki poświęcone wydarzeniom września 1939 roku, zabytkowe, drewniane kościółki, zespoły dworsko-parkowe, Pomnik Geometrycznego Środka Polski, pozostałości średniowiecznego grodziska na „Łysej Górze” , wydmy, torfowiska i wrzosowiska Silnych Błot oraz Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej”.
Warto zobaczyć wzniesiony około połowy XIX w dwór w Witowie, kościół w Mąkolicach z 1521 roku, rozbudowany w 1866 roku (kaplica św. Rocha) i 1890 roku (kaplica św. Wojciecha) oraz ruiny dworu w Giecznie. Najbliższy punkt informacji turystycznej znajduje się w Piątku.

Zagrożenia:

  • Zaburzenia układu hydrologicznego (odwodnienie na skutek nieprawidłowo prowadzonej melioracji, długotrwałe susze, brak drożności cieków zasilających itp.)
  • Pogorszenie jakości wód zbiornika (środki ochrony roślin, nawozy itp.)
  • Presja urbanistyczna (postępujący proces zabudowy rekreacyjnej od strony wsi Kwilno)
  • Niekontrolowany rozwój turystyki

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bączek - ptak
• bocian biały - ptak
• bielik - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• lerka - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• wydra - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, http://lodz.rdos.gov.pl/, rdos@lodz.uw.gov.pl, tel. (0 42) 664 11 35, fax. (0 42) 664 21 66
  • Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Łęczyckiej, www.leczyca.pl, lotleczyca@op.pl, tel. (0-24) 721 89 65

Jednostki administracyjne:

• Zgierz (zgierski, woj. łódzkie)
• Piątek (łęczycki, woj. łódzkie)