Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Poczwarówki k. Miękkini

Kod obszaru:

pltmp465

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

459,1 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje płaski teren leżący na wysokości około 120 m n.p.m, porośnięty gospodarczym lasem (łęgi olchowe), pocięty siecią rowów i cieków z zabagnieniami i oczkami wodnymi. Obszar jest jedynym znanym obecnie siedliskiem poczwarówki jajowatej w skali kraju. Jej populacja jest niewielka i ma ograniczony zasięg, stąd kluczowe znaczenie tego obszaru.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży na Nizinie Śląskiej, na granicy Pradoliny Wrocławskiej, około 25 km na zachód od aglomeracji Wrocławskiej. Środkiem obszaru biegnie linia kolejowa Wrocław - Legnica, a na poludnie od niej droga Wrocław - Lubin.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: W pobliskoch Lakoszycach mozna zwiedzic zamek Bonerow z 1530 roku i kosciol z XIII wieku w miejscowosci Zrodla.
Turyści korzystają z uslug gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: wszelkie zmiany stanu siedliska
Potencjalne zagrożenia wiążą się z: eutrofizacją obszaru, wykaszaniem roślinności wodnej, zasypywaniem bagien, osuszeniem terenu wskutek prac prowadzonych w sąsiedztwie lub też w samym obszarze.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• traszka grzebieniasta - płaz
• poczwarówka jajowata - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław tel. (71) 340 68 07, fax (71) 340 68 06 e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl/
Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław www.dot.org.pl
Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego
Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu Nadleśnictwo Miękinia
Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Kraków
IOP PAN, Kraków

Jednostki administracyjne:

• Miękinia (średzki (dolnośląski), woj. dolnośląskie)