Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Rozumicki Las

Kod obszaru:

PLH160018

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

96,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Teren praktycznie w całości pokrywają lasy liściaste.
Las Rozumicki jest izolowanym kompleksem leśnym położonym w południowej części Śląska Opolskiego na granicy z Czechami. Las porasta fragment wysoczyzny polodowcowej ze stropowo zalegającymi glinami lessopodobnymi i zwałowymi. Obszar charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem rzeźby terenu. Dominujące spadki wynoszą >10-15%, deniwelacje sięgają 15 m.
Wysoczyzna rozcięta jest na terenie kompleksu leśnego głębokimi dolinkami. Jest to bardzo ważny pod względem fitosocjologicznym obszar, pokryty w dużym stopniu przez bardzo dobrze wykształcone zbiorowiska grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum. Także pozostałe typy roślinności, a w szczególności łęg podgórski jesionowy Carici remotae-Fraxinetum oraz dębniak trzęślicowy Molinio arundinaceae-Quercetum są osobliwościami roślinności Polski i ponadregionalnym znaczeniu. Bogata jest także flora obszaru proponowanego SOO. Występuje tu ok. 20 gatunków zagrożonych lub podlegających prawnej ochronie.
Obszar Lasu Rozumickiego jest jednym z najważniejszych ekosystemów leśnych na Śląsku Opolskim. Stan zachowania zbiorowisk roślinnych jest tu bardzo dobry, flora jest wyjątkowo bogata i naturalna. O wysokiej wartości przyrodniczej decydują dobrze wykształcone zbiorowiska oraz jedno z najbogatszych w Polsce stanowisk cieszynianki wiosennej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Preferowany dojazd to dotarcie pociągiem do miasta Racibórz, a stamtąd autobusem PKS bądź transportem własnym do wsi Rozumice lub miasta Kietrz.

Atrakcje turystyczne na terenie gminy Kietrz.
W mieście znajdują się następujące zabytki:

  • barokowy kościół parafialny św. Tomasza z XVIII w. z trójnawową bazyliką sklepioną kolebkowo ? późno barokowa kaplica cmentarna św. Krzyża z połowy XVIII w.,
  • kościół klasztorny pod wezwaniem Trzech Króli (ul. Raciborska),
  • 13 metrowej wysokości posąg przedstawiający nawiedzenie św. Marii z 1730 roku. na środku rynku,
  • w sąsiedztwie kościoła parafialnego znajduje się ruina pałacu z XVII do XIX w. Pałac był siedzibą rodu Gaszynów (Niklar Gaschnsky von Gaschin), którzy byli właścicielami Kietrza ponad 300 lat.
  • na Czarnej Górze przy drodze Kietrz
  • Rozumice, znajduje się obozowisko otwarte z epoki górnego paleolitu świadczące o osadnictwie łowców paleolitycznych sprzed około 35 tys. lat.

Ponadto na terenie innych miejscowości należących do gminy znajdują się:
w Nowej Cerekwi: barokowo - klasyczny kościół parafialny
w Nasiedlu: barokowy pałac z dekoracją w stylu regencji z XVIII w. park z XVIII w. i budynki gospodarcze,
w Pilszczu: gotycko - renesansowy kościół parafialny z końca XVI wieku w.

Na terenie gminy znajdują się ponadto liczne stanowiska archeologiczne objęte nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ich obecność wynika z bardzo długiej historii zamieszkiwania człowieka na obecnym obszarze gminy. Aktualnie nie stanowią one jednak atrakcji turystycznej. Można jednak z wykorzystaniem zabytków i faktów ustalonych w badaniach utworzyć stałą wystawę archeologiczną - na przykład w pomieszczeniach domu kultury.
Cennym zasobem kulturowym są pozostałości charakterystycznego, historycznego typu zabudowy, popularnego do II Wojny Światowej, nazywanego stylem "frankońskim". Ten charakterystyczny typ budownictwa wiejskiego pojawił się na obszarze Bramy Morawskiej w XVIII wieku. Z importu pochodziła sama formuła rozplanowania zagród, natomiast cechy stylowe wypracowano na miejscu początkowo czerpiąc z tradycji baroku, później adaptując elementy klasycyzmu. Całość zaś uzyskała nieco rustykalną formę.

Wieś Rozumice:
Zabytki:

  • ruiny kościoła ewangelickiego wybudowanego w latach 1804-1807 na miejscu wcześniejszej świątyni 1430, a zniszczonego podczas II wojny światowej
  • spichlerz drewniany piętrowy: na temat pochodzenia górnosląskich spichlerzy, które były szczególnie charakterystyczne dla powiatu głubczyckiego.W powiecie głubczyckim występowały one głównie w Rozumicach i Pilszczu.

Gastronomia:
Restauracja Miraż, Kietrz, tel 077 485-43-24 mormulaj@poczta.onet.pl
Restauracja-Pizzeria "Ludowa" , Kietrz , tel: 077 471-17-15

Na terenie gminy funkcjonują trzy przejścia małego ruchu granicznego (tzw. przejścia turystyczne dla pieszych i rowerzystów):
Kietrz-Třebom,
Ściborzyce Wielkie - Hněvošice oraz
Pilszcz - Opava

Zagrożenia:

Wzrost zwarcia drzewostanu, który mógłby ewentualnie zagrozić populacji Hacquetia epipactis. Nie do końca zidentyfikowanym zagrożeniem, o raczej potencjalnym charakterze jest także intensywne rolnictwo wokół rezerwatu i związane z nim wyrzucanie odpadów produkcji do lasu oraz infiltracja nawozów, środków ochrony roślin oraz ekspansja gatunków obcych geograficznie i ekologicznie.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Rozumice - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole tel. (77) 447 23 20, fax (77) 44-72-335 e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl, http://opole.rdos.gov.pl/

Jednostki administracyjne:

• Kietrz (głubczycki, woj. opolskie)