Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja w Paśmie Brzanki

Kod obszaru:

PLH120047

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

788,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 355 - 536m n.p.m., średnio - 445 m n.p.m. Obejmuje fragment równoleżnikowego, pasma Brzanki. Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona, o dużych deniwelacjach względnych. Na powierzchni odsłaniają się malownicze formy skałek piaskowcowych. Stoki są strome, rozcięte głębokimi dolinami.
Występuje tu także bogactwo roślin i zbiorowisk o wysokim stopniu naturalności. Bardzo cenne są karpackie, podgórskie zbiorowiska leśne. Cały teren ostoi porastają lasy – pola zajmują jedynie 1%. Lasy iglaste zajmują 42%, liściaste (żyzna buczyna karpacka i kwaśna buczyna górska, niewielkie płaty jaworzyny z języcznikiem zwyczajnym i grąd subkontynentalny) – 23%, a mieszane 34%. W dolinach potoków utrzymują się łęgi podgórskie.
Na terenie Pasma Brzanki stwierdzono występowanie 5 siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 2 gatunki zwierząt z załącznika II.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar leży we wschodniej części Pogórza Ciężkowickiego, między dolinami rzek Białej i Wisłoki. Dużą atrakcją turystyczną są spotykane na szlakach malownicze formy skał z piaskowca ciężkowickiego "Ścieżki Konnej" na Brzance.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należy zaliczyć:

  • wysychanie zbiorników wodnych będących miejscami rozrogu płazów,
  • gospodarka leśna,
  • penetracja turystyczna.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Park Krajobrazowy Pasma Brzanki - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak górski - płaz
• traszka karpacka - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Urząd Wojewódzki Kraków Basztowa 22
  • Zarząd Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Gromnik, 33-180 Gromnik, ul.Gen.Andersa 1, tel. (014)651-42-05; 651 50 81
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
  • Dyrekcja Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki33 - 100 Tarnów, al. Solidarności 5-9, Tel/Fax: (0-14)627-4272, e-mail: jzaw@uwoj.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Ryglice (tarnowski, woj. małopolskie)
• Tuchów (tarnowski, woj. małopolskie)
• Gromnik (tarnowski, woj. małopolskie)