Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Nowosiółki (Julianów)

Kod obszaru:

PLH060064

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

33,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Torfowisko Julianów (o pow. ok. 35 ha) leży na Pagórach Chełmskich w odległości ok. 3 km od miejscowości Nowosiółki. Jest to popława krasowa - klasyczny przykład dużej formy krasu kredy piszącej uwarunkowanej strukturą podłoża (wyrównane, akumulacyjne dno, okresowo podmokłe). Zbocza wzniesień zamykających torfowisko od północy, wschodu i południa stanowią rozległe pola uprawne i łąki, a od zachodu - lasy. W zagłębieniu tym występuje torfowisko niskie (o pow. 30 ha) o zasobności złoża 781 tys. m3, średniej miąższości 2,67 m (maksymalnej 3,00 m). Złoże to było eksploatowane, prawdopodobnie do celów opałowych. Na terenie projektowanego obszaru występują zbiorowiska wodne, szuwarowe, łąkowe, torfowiskowe, zaroślowe i leśne. Dużą powierzchnię zajmuje zespół zarośla brzozy niskiej i wierzby rokity z dominującą brzozą niską i domieszką wierzba rokita. Olsy porzeczkowe i zarośla łozowe występują na niewielkiej powierzchnię - głównie w zachodniej części obiektu. Na szczególną uwagę zasługują zbiorowiska z klasy torfowisk przejściowych (zespoły - turzycy nitkowatej oraz turzycy Davalla i marzycy rudej oraz z klasy mokrych wrzosowisk i torfowisk wysokich. Zbiorowiska łąkowe występują głównie na obrzeżach torfowiska - głównie od strony wschodniej i południowej. Są to zespoły: łąki trzęślicowej z kłocią wiechowatą, łąki ostrożeniowej i zespół wiechliny łąkowej i kostrzewy czerwonej. W podtopionych obniżeniach terenu i starych potorfiach wykształciły się zbiorowiska szuwarowe jak: zespół szuwar trzcinowych, skrzyp bagienny, zespół turzycy tunikowej, szuwar turzycy zaostrzonej, szuwar turzycy błotnej. Zbiorowiska wodne z klas z podwodnymi łąkami ramienic i roślinnością podwodną występują w licznych, niewielkich torfiankach. Występuje tu także wiele gatunków rzadkich i objętych ochroną prawną roślin jak: brzoza niska, goździk pyszny, rosiczka okrągłolistna, pływacz zwyczajny, grzybienie białe, gnidosz królewski i gnidosz błotny, kruszczyk błotny, kukułka krwista, marzyca ruda, turzyca Davalla.
Na obszarze zidentyfikowano 6 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG - twarde oligo- mezotroficzne wody z podwodnymi łąkami ramienic Chara sp., zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe,)torfowiska przejściowe i trzęsawiska, górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk. Występują tutaj gatunki z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG jak: (populacja licząca kilka okazów)i starodub łąkowy (populacja licząca około 1000 okazów). Rejon ten jest też ostoją rzadkich gatunków owadów, płazów i gadów. Występują tu 4 gatunki zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Głównym celem ochrony jest zachowanie siedlisk - zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska przejściowe i trzęsawiska i torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe). Obszar ten chroni także siedliska silnej populacji staroduba łąkowego i uzupełnia lukę w zasięgu występowania lipiennika Loesela.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Siedliszcze:
Dożynki gminne, międzynarodowy plener rzeźbiarsko-malarski, Na wschód od rynku, w odległości 1 km, przy rozwidleniu dróg do Cycowa i Mogielnicy znajduje się, dawny dwór, obecnie szkoła podstawowa. W odległości 100 metrów od zespołu dworskiego, przy starym szlaku handlowym prowadzącym przez Mogielnicę i Bezek do Chełma, na dawnym cmentarzu z wojen szwedzkich znajduje się mogiła powstańców z lat 1863-64.
Do dzisiaj zachowały się tradycje: plecionkarskie, rzeźbiarskie, wyroby palm, pisanek, wieńców dożynkowych. Miejscowi muzycy wciąż grają na wiejskich weselach, masowo wyrabia się wędliny.
Siedliszcze: Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie, Centrum Informacji Turystycznej w Biała Podlaska

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie. Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.

Zagrożenia:

Dużym zagrożeniem dla siedlisk występujących na tym obszarze jest sukcesja drzew i krzewów, a także eksploatacja torfu.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Chełmski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• gąsiorek - ptak
• żółw błotny - gad
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• starodub łąkowy
• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl - Oddział PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6
  • Centrum Informacji Turystycznej ul. Warszawska 12c, 21-500 Biała Podlaska

Jednostki administracyjne:

• Chełm (chełmski, woj. lubelskie)