Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łęgi koło Wymiarek

Kod obszaru:

PLH080059

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

159,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

W granicach obszaru stwierdzono występowanie trzech siedlisk przyrodniczych. Do priorytetowych siedlisk leśnych należą łęgi olszowe i olszowo-jesionowe, które są głównym przedmiotem ochrony w obszarze. Niewielką powierzchnię zajmują kwaśne dąbrowy i grądy.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Wymiarki – gmina wiejska położona w otoczeniu lasów sosnowych Borów Dolnośląskich, usytuowana administracyjnie na południu województwa lubuskiego w pobliżu granicy z Niemcami w odległości 12 km od przejścia granicznego Przewóz/Podrosche. Przez teren gminy przebiega autostrada A 18 prowadząca z Berlina do Wrocławia, Krakowa i dalej do Lwowa.

Turystyka krajoznawcza

  • Kościół p.w. Św. Anny w Lutynce - Kościół filialny p.w. św. Anny. zbudowany w XIII w., przebudowany w końcu XV w. Zachowany jest renesansowy ołtarz, pozostałe wyposażenie barokowe. Kościół otoczony kamiennym murem, w linii którego usytuowana jest prostokątna kamienna dzwonnica z ostrołukową arkadą przejazdu, gotycka wzniesiona w końcu XV w., podwyższona w XIX w.
  • Kościół p.w. Michała Archanioła w Witoszynie - Gotycki kościół parafialny p.w. Michała Archanioła. Układ przestrzenny budowli, jej architektoniczne proporcje, detal, a także materiał z którego został wzniesiony i technika budowli wskazuje na powstanie obiektu w końcu XIII w. Jest budową orientalną, wzniesioną z kamienia polnego i rudy darniowej, na zaprawie wapniowej. Nad krzyżem w murze na tablicy napis głosi „ Tu w lipcu 1472 r. książę żagański Jan II spadł z konia jadąc do Przewozu, gdy jego brat książę Baltazar umierał śmiercią głodową zamurowany w wieży w Przewozie”
  • Kościół poewangelicki w Witoszynie - Zbudowany został w I poł. XIX w. w stylu neoklasycystycznym. Wejście główne w elewacji wieżowej podkreślone zostało portalem zwieńczonym trójkątnym naczółkiem, Kościół stanowi cenny przykład zanikających obecnie świątyń wyznania ewangelickiego. Obecny stan kościoła uniemożliwia jego oglądanie, natomiast wieża jest odremontowana i stanowić może miejsce widokowe okolic.
  • Wiatrak w Witoszynie - Wiatrak typu holenderskiego (unikat w województwie) zbudowany w 1852 r. Postawiony z cegły na planie kolistym, zwężając się ku górze, nakryty dachem kopulastym. Dziś nie ma wiatrak skrzydeł napędzających urządzenia młyńskie, jak również dachu. Zabytek coraz bardziej ulega zniszczeniu.
  • Plebania z początku XIX w. - Dawna plebania z początku XIX w usytuowana jest w pobliżu kościoła pod wezwaniem Michała Archanioła w Witoszynie. Wkomponowana jest w otaczający ją starodrzew. Obecnie użytkowana jest jako budynek wielorodzinny.

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń zaliczyć należy zmiany stosunków wodnych i eutrofizację wód.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel: (95) 711-53-38, fax: (95) 711-55-24, e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, www.gorzow.rdos.gov.pl

Oddział Zielonogórski PTTK w Zielonej Górze, ul. Kupiecka, 65-426 Zielona Góra, tel. 68 327 03 23, e-mail: poczta@omzgora.pttk.pl, www.omzgora.pttk.pl

Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Stary Rynek 1, tel/fax.: (68) 323-22-22, turystyka@zielona-gora.pl

Jednostki administracyjne:

• Wymiarki (żagański, woj. lubuskie)