Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Bory Chrobotkowe koło Brzózki

Kod obszaru:

PLH080031

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

891,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar ostoi znajduje się w północno-zachodniej części Borów Zielonogórskich. Dominującymi zbiorowiskami leśnymi są: bór świeży Leucobryo-Pinetum i bór chrobotkowy Cladonio-Pinetum. Podłożem są luźne piaski sandrowe tworzące na pograniczu Doliny Środkowej Odry i Wzniesień Gubińskich rozległe piaszczyste tarasy wznoszące się ponad tarasem łąkowym na północy i wyspami morenowymi na zachodzie i południu. Na części Obszaru piaski są drobnoziarniste w wyniku eolicznego przesortowania. Występujące tu bardzo ubogie podłoże nie sprzyja rozwojowi roślin zielnych. Jedynie w miejscach otwartych, głównie wzdłuż torowiska przecinającego cały obszar rozwijają się pionierskie zbiorowiska muraw napiaskowych o bardzo uproszczonym składzie gatunkowym. Zarówno na terenach leśnych jak i w części muraw dominują porosty ze znacznym udziałem chrobotków z podrodzaju Cladina (Cladonia arbuscula, C. rangiferina i in.). W niektórych fragmentach boru chrobotkowego wzrasta udział mszaków, ale udział roślin naczyniowych (oprócz wrzosu Calluna vulgaris) jest znikomy. Inne zbiorowiska zajmują niewielkie powierzchnie i są wykształcone w obniżeniach na obrzeżach obszaru ? nad lokalnymi niewielkimi ciekami i przy brzegach zbiorników wodnych.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Osiecznica – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Krosno Odrzańskie, ok. 4 km od Krosna nad potokiem Biela. W odległości ok. 2 km na północny zachód od centrum wsi położone jest jezioro Moczydło. W okolicy znajduje się ścieżka rowerowa łącząca miejscowość z Marcinowicami. Kilka kilometrów od wsi przebiega południk 15°, według którego liczy się czas środkowoeuropejski. Gminę Osiecznica przecinają dwie drogi krajowe nr 4 i nr 12 ze wschodu na zachód, krzyżujące się z biegnącymi z północy na południe drogami wojewódzkimi nr 350 i 357. Obecnie trwa budowa nowej nitki autostrady przez gminę, Zgorzelec – Olszyna. Przez gminę przebiega droga kolejowa nr 12 (Olszyna - Wrocław) stanowiąc dogodny dojazd do granicy Niemiec - 68 km. Na terenie gminy można znaleźć nocleg w znajdujących się tam gospodarstwach agroturystycznych.
Turystyka Krajoznawcza:

 • Neogotycki pałacyk z XIX wieku wraz z zabytkowymi budynkami gospodarczymi. W XIX w. własność rodziny von Manteuffel, obecnie siedziba gospodarstwa rybackiego KARP,
 • Kościół (szachulcowy) parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła zbudowany w 1816 roku.
 • Dom Wernera - Abraham G. Werner, geolog i mineralog, profesor Akademii Górniczej we Freibergu, twórca europejskiej systematyki skał i minerałów opartej na ich cechach zewnętrznych.

Rybaki – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Maszewo, na prawym brzegu Odry.
Turystyka krajoznawcza:
Kościół szachulcowy z XVII wieku. W barokowym wnętrzu interesujące malowidła o tematyce biblijnej.

Zagrożenia:

 1. Ewentualne nawożenie mineralne stosowane w gospodarce leśnej może w dłuższej perspektywie spowodować użyźnienie podłoża, co wywoła nadmierny rozwój mszaków i roślin zielnych i stopniowe eliminowanie z runa porostów, a tym samym zatracanie cech Cladonio-Pinetum.
 2. Specyfika środowiska (przede wszystkim mała wilgotność podłoża i warstwy przyziemnej) czyni obszar - bardziej niż inne zbiorowiska leśne - podatnym na wybuch i łatwe rozprzestrzenianie się pożarów.
 3. Monokultury sosnowe ze znikomym udziałem drzew liściastych (brzoza) są narażone na gradację owadzich szkodników.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8, XIII piętro; 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.: (095) 7115-338, Fax (095) 7115-524, e-mail: wrs@uwoj.gorzow.pl, www.gorzow.rdos.gov.pl
 • Oddział Zielonogórski PTTK w Zielonej Górze, ul. Kupiecka, 65-426 Zielona Góra, tel. 68 327 03 23, e-mail: poczta@omzgora.pttk.pl, www.omzgóra.pttk.pl
 • Lubrzańskie Stowarzyszenie Turystyczne, ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza, tel.(068) 38 130 21 w.26, promocja@lubrza.pl, www.lubrza.pl
 • Stowarzyszenie Turystyczne Ziemi Wschowskiej, ul. Jagiellońska, 67-218 Wschowa tel. (065) 540 18 50, turystyka-wschowa@o2.pl, www.region.wschowa.net.pl
 • Lokalna Organizacja Turystyczna Skwierzyna, Rynek 1, 66-440 Skwierzyna tel. (095) 721 65 10, fax. (095) 721 65 39, promocja@skwierzyna.pl, www.skwierzyna.pl

Jednostki administracyjne:

• Krosno Odrzańskie (krośnieński (lubuskie), woj. lubuskie)