Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łąki koło Kasiny Wielkiej

Kod obszaru:

PLH120082

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

24,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje trzy niewielkie kompleksy łąk trzęślicowych i świeżych w Beskidzie Wyspowym. Znajdują się one pomiędzy Kasiną Wielką a Mszaną Dolną w okolicach przysiółków: Fornale, Pazdury i Ściurki. Pierwsza część obszaru położona jest na wschodnich zboczach Lubogoszczy, druga na wschodnich zboczach Czarnego Działu, natomiast trzecia - na północ od drogi prowadzącej z Kasiny Wielkiej na przełęcz Gruszowiec. Wszystkie kompleksy są, przynajmniej częściowo otoczone lasem i zadrzewieniami i sąsiadują z intensywniej użytkowanymi grutami rolnymi. Przeważającą cześć obszaru zajmują łąki trzęślicowe lub o charakterze przejściowym (fitosocjologicznie Molinion/Calthion/Arrhenatherion), użytkowane ekstensywnie lub nieużytkowane. Obszar obejmuje najlepiej wykształcone fragmenty łąk trzęślicowych w regionie alpejskim.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Mszana Dolna:
Szlaki turystyczne, ośrodki wypoczynkowe: „Słoneczko”, hotel „Lubogoszcz”, „Skalna Grota”, Pensjonat „Zagórzanka”, Restauracja Stara Winiarnia, Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Słoneczny”, Pensjonat „Franio”, gospodarstwo agroturystyczne, Skalna Grota Pokoje gościnne-restauracja, Centrum Odnowy Biologicznej-Wyspa Mszanka, Stacja narciarska-Śnieżnica w Kasinie Wielkiej, Ski-Koninki, Ski-Lubomierz. Mszana Dolna jest jednym z większych ośrodków turystycznych położonych niedaleko Gorczańskiego Parku Narodowego.
Organizowane są zawody wędkarskie, zawody narciarskie
Zabytkowy cmentarz żydowski w Mszanie Dolnej.
Mszana Dolna: PTTK O/Kraków

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem dla tego obszaru może być zaprzestanie ektensywnej gospodarki pasterskiej. Wartość przyrodniczą tych łąk znacznie by też obniżyło obniżenie poziomu wód gruntowych, a co za tym idzie przekształcenie łąk podmokłych w łąki świeże.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalny Portal Internetowy "Wrota Małopolski" e-mail: wrota@malopolska.mw.gov.pl, tel. +48 12 63 03 521, fax +48 12 63 03 503
  • Małopolska Organizacja Turystyczna Biuro: Kraków 31-028, ul. św. Krzyża 14 tel./fax: (012) 421-16-04 Tel. (012) 421-15-36 Siedziba: Kraków 31-033, ul. Westerplatte 15 e-mail: biuro@mot.krakow.pl, www.mot.krakow.pl
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski Kraków, ul. Westerplatte 5, tel. 012 4222676, tel. 012 422 85 28, bort@krakow.pttk.pl, tel. 0124222676 pttk_krakow@poczta.onet.pl, fax. 0124223723, http://krakow.pttk.pl
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ul. Smoleńsk 29-31 31-112 Kraków tel. (012) 61 98 120, (012) 61 98 121, fax: (012) 61 98 122, http://krakow.rdos.gov.pl/ e-mail: sekretariat@rdos.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Mszana Dolna (limanowski, woj. małopolskie)