Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łąki Kazuńskie

Kod obszaru:

PLH140048

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

340 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar położony jest w gminie Czosnów na tarasie zalewowym w zakolu Wisły, u zbiegu trzech dużych rzek. Wchodzi w skład otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego. Obejmuje kompleks gruntów wchodzących niegdyś w skład PGR, a obecnie w znacznej części sprzedany lub wydzierżawiony właścicielom prywatnym. Znajduje się tu starorzecze, składające się z dwóch zbiorników wodnych, zwanych Jez. Górnym i Jez. Dolnym, o powierzchni 30 ha (jedyny tej wielkości zbiornik w otoczeniu Kampinoskiego Parku Narodowego), połączone wylewającą na wiosnę rzeczką Sosnowianką z korytem Wisły oraz kompleks podmokłych łąk, turzycowisk i trzcinowisk z zaroślami wierzbowymi i pasami olch na południe od Jez. Górnego. Ostoja ważna ze względu na dobrze zachowane duże kompleksy łąk świeżych, którym towarzyszą zbiorowiska łąk wilgotnych oraz starorzecza. Szczególnie dobrze wykształcone są zbiorowiska łąk świeżych. Pozostałe grupy zbiorowisk mają charakter uzupełniający. Flora roślin naczyniowych liczy ponad 100 gatunków, pośród których nie ma większych osobliwości. Charakter flory wskazuje jednak na dobrze wykształcone zbiorowiska łąkowe bez znaczniejszego udziału gatunków ruderalnych i inwazyjnych. Dawniej prowadzone badania wskazywały, że analizowane łąki rajgrasowe były bardzo bogate florystycznie (do 60 gatunków naczyniowych na płacie 25 m2). Obecne wyrywkowe obserwacje wskazują na nieco tylko niższe bogactwo poszczególnych płatów. Jest to również miejsce bytowania wielu gatunków ptaków (planowana ostoja ptasia) a także korytarz ekologiczny łączący Kampinoski Park Narodowy z brzegiem Wisły.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Ostoja leży w bliskim sąsiedztwie Warszawy. Dojazd drogą numer 7 z Warszawy w kierunku Gdańska. Można także dojechać do Nowego Dworu Mazowieckiego gwarantuje zróżnicowaną bazę noclegową i gastronomiczną. Na terenie gminy Czosnów znajdują się także trzy gospodarstwa agroturystyczne. Ponad 30% gminy zajmuje Kampinoski Park Narodowy, a pozostała część stanowi otulinę Parku. Na jego terenie do dyspozycji turystów jest około 360 km znakowanych pieszych szlaków turystycznych. Szlaki uwzględniają pasowy układ Puszczy Kampinoskiej. Równoleżnikowo prowadzone są tzw. szlaki główne np. czerwony prowadzący od Dziekanowa Leśnego do Brochowa i łączący najbardziej atrakcyjne miejsca Parku, ukazując wszystkie typy i rodzaje krajobrazu. Na północnym i południowym pasie wydmowym przebiega szlak niebieski i zielony. Trzy szlaki równoleżnikowe łączą przystanki autobusów miejskich na granicach Warszawy z trzema miejscowościami w zachodniej części rejonu, gdzie znajdują się wartościowe zabytki architektoniczne - w Brochowie, Kampinosie i Żelazowej Woli. Część szlaków w rejonie położonym najbliżej Warszawy spełnia rolę tras przechadzkowych np. czerwony z Wólki Węglowej do Izabelina. Na terenie KPN istnieje 14 obozowisk i 14 parkingów. Wyposażono je w podstawowe urządzenia turystyczne: deszczochrony, stoły, ławy. Na obozowisku w Opaleniu jest plac zabaw dla dzieci. Dozwolona jest również turystyka rowerowa. Gmina Czosnów słynie także z licznych obiektów zabytkowych, do których m.in. można zaliczyć - kościoły w Łomnej, Kazuniu Polskim oraz w Wierszach , kaplicę Trębickich. Ciekawymi zabytkami są też forty z okresu carskiego oraz pozostałości po osadnictwie na prawie holenderskim.

Zagrożenia:

Potencjalne:

 • możliwość nadmiernej intensyfikacji gospodarki łąkarskiej,
 • zarzucenie i wyłączenie terenu z użytkowania,
 • zmiany stosunków wodnych, a szczególnie osuszanie terenu,
 • postępująca zabudowa wzdłuż granic ostoi, szlaków komunikacyjnych i nad brzegami starorzeczy. Silny wzrost zabudowy przy zmianie sposobu użytkowania łąk może doprowadzić do całkowitej utraty walorów.

W chwili obecnej teren ten podlega bardzo dużej presji urbanizacyjnej. Występujące tu podmokłe łąki próbuje się przekształcać w działki budowlane poprzez zasypywanie ich gruzem lub tanią ziemią, pochodzącą z wykopu tunelu metra w Warszawie. Takie działanie powoduje nieodwracalną degradację obszaru, nieokreślony negatywny wpływ na stosunki wodne Kampinoskiego PN oraz zubożenie fauny ptaków wodno-błotnych Mazowsza.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, tel. 22 556 56 00, e- mail: rdos.warszawa@rdos.gov.pl
 • PTTK Oddział Mazowsze, 00-589 Warszawa, ul. Litewska 11/13, tel.: (22) 629 39 47, 629 44 31, 629 08 41, fax: (22) 627 13 38, e-mail: mazowsze@pttk.com.pl
 • Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek, 05-100 Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 3/B
 • Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza, ul. Omulewska 24/6, 04-128 Warszawa, Tel: (022) 810-86-89, Fax: (022) 810-89-08, http://www.mazowszeturystyka.org.pl/
 • Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyki, ul. Ciołka 10a lok. 201, 221 (II piętro), 01-402 Warszawa, tel. 022 877 20 10, tel./fax 022 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl
 • Informacja turystyczna: http://www.warsawtour.pl/
 • Stołeczne Biuro Turystyki – Pałac Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1, tel. 194 31 (z telefonu komórkowego 22 194 31), e-mail: info@warsawtour.pl,
 • Strona Kampinoskiego Parku Narodowego http://www.kampinoski-pn.gov.pl/

Jednostki administracyjne:

• Czosnów (nowodworski (mazowieckie), woj. mazowieckie)