Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łąki Dębnicko-Tynieckie

Kod obszaru:

pltmp439

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

864 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar w południowo-zachodniej części Krakowa leży na styku trzech jednostek geomorfologicznych: Pradoliny Wisły, izolowanych zrębów Bramy Krakowskiej i Wysoczyzny Krakowskiej. Obejmuje pozostałości użytkowanych ekstensywnie, podmokłych łąk w dolinie Wisły (Kostrze, Sidzina, Skotniki), zbiorowiska związane z starorzeczem Koło Tynieckie i mniejsze oczka wodne oraz murawy kserotermiczne występujące na wapiennych skałach jurajskich i lasy.
Obszar jest największym i najlepiej zachowanym stanowiskiem motyli modraszków, związanych z siedliskami wilgotnych łąk, (Kostrze), a także murawami kserotermicznymi: Maculinea teleius (ok. 150tys. w 2003 roku) i Maculinea nausithous (55tys. w 2003 roku) oraz miejsce licznego występowania motyli Lycaene helle i Lycaene dispar, a także Maculinea alcon. W zachodniej części obszaru występują murawy kserotermiczne i te siedliska są prawdopodobnie jedynym, naturalnym miejscem występowania skanika driada Minois dryas w Polsce. Na szczególną uwagę zasługuje także występowanie rośliny Liparis loeseli (lipiennik Loesela).
Występowanie trzcinowisk, zakrzaczeń oraz siedlisk leśnych stwarza dodatkowy walor ostoi - odpowiednie środowisko dla ptaków.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać obwodnicą Krakowa zjazd na Tyniec.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka wypoczynkowa: obszar oferuje wszelkie formy wypoczynku związane z wypoczynkiem nad dużą rzeką.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: W sąsiedztwie obszaru należy zwiedzić obronne opactwo Benedyktynów w Tyńcu z 1044 roku, którego odbudowa trwała od 1947 do 2008 r. i zabytki Krakowa.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Krakowie i Tyńcu oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należy:

  • sukcesja (zarastanie) spowodowana zaniechaniem ekstensywnego sposobu użytkowania.
  • działalność rekreacyjna na tym terenie (np. zrywanie gleby wraz z murawami kserotermicznymi na skałkach wapiennych)
  • pozyskiwanie chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• podkowiec mały - ssak
• mopek - ssak
• nocek orzęsiony - ssak
• nocek duży - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Insytut Nauk o Środowisku Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7. tel. 0-12 6645121 Instytut Ochrony Przyrody PAN, 31-120 Kraków, ul. Mickiewicza 33 tel. 0-12 370 35 00 IOP PAN, Zakład Biologii Wód w Krakowie; 31-120 Kraków, ul. Mickiewicza 33 tel. 0-12 370 35 00 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie 31 - 112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31, tel. 012 61-81-20. Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków (do korespondencji), "http://www.mot.krakow.pl/" www.mot.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Kraków (Kraków, woj. małopolskie)
• Mogilany (krakowski, woj. małopolskie)