Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lasy Dołhobyczowskie

Kod obszaru:

PLH060103

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

472,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar składa się z trzech fragmentów kompleksów leśnych w leśnictwach Dołhobyczów (las Dołhodęby) i Witków (las Zabłocie i część uroczyska Witków). Teren płaski, lasy otoczone przez grunty orne i niewielkie powierzchnie łąk. Obszar wyznaczony w celu ochrony typowo wykształconych grądów subkontynentalnych w odmianie wołyńskiej, który zajmuje 88% powierzchni obszaru. Dominują dojrzałe drzewostany z dominującym dębem bezszypułkowym. Runo wykształcone we wzorcowej formie. Luki, obrzeża dróg leśnych i brzegi lasów zajmują niewielkie płaty ciepłolubnych dąbrów. Łęgi olszowo-jesionowe zajmują 10% powierzchni. Zaznacza się w nich trwający od kilku lat proces chorobowego zamierania jesionów. W uroczysku Dołhodęby na trzech fragmentach śródleśnych łąk trzęślicowych występują rzadkie gatunki motyli.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Dołhobyczów:
kościół parafialny, rzymskokatolicki, murowany, cerkiew prawosławna, cmentarz prawosławny w Horoszczycach, Chłopiatyn: cerkiew greckokatolicka, Dłużniów: cerkiew greckokatolicka drewniana z 1882 r., przycerkiewna brama i dzwonnica, Kadłubiska: park podworski z XVIII- XIX w., Kościaczyn: kaplica, drewniana, Liski: cerkiew greckokatolicka, Oszczów: pozostałości ziemne z dworu obronnego, dwór murowany z II poł XVIII w.,
Międzynarodowy spływ kajakowy, Kresowe Spotkanie Młodych w Hulczu, Dożynki Gminne,
Szlak cerkiewny Dołhobyczów – Sulimów – Dłużniów – Wyżłów - Myców. Rządcówka z II połowy XX w, dwór murowany w Gołębiu.

Hrubieszów:
Kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Stanisława Kostki, cerkiew prawosławna p.w. NMP, zespół klasztorny Dominikanów, zespół dworski „Du Chateau”, zespół dworski Golakowskich, Zespół Pałacowy Kiesewetterów.
Hrubieszów: PTTK O/Chełm, Centrum Informacji Turystycznej Chełm

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie. Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.

Zagrożenia:

Intensyfikacja gospodarki leśnej, zaniechanie wykaszania łąk.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• bocian czarny - ptak
• trzmielojad - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• muchołówka mała - ptak
• bóbr europejski - ssak
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • Informacja Turystyczna w Chełmie http://www.itchelm.pl/
  • Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6 e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl, tel. 507 324 323, 600 970 932, http://ow_chelm.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Dołhobyczów (hrubieszowski, woj. lubelskie)
• Mircze (hrubieszowski, woj. lubelskie)