Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Las Węglarka

Kod obszaru:

pltmp425

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

580,7 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar położony jest na Roztoczu Wschodnim. Obszar obejmuje źródliskowy odcinek zwydmionej doliny z licznymi zbiornikami wodnymi. Eutroficzne zbiorniki wodne z licznym występowaniem zalotki większej i miedziopiersi północnej. Występują dobrze zachowane torfowiska wysokie oraz torfowiska przejściowe.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Bełżec:
Cerkiew greko - katolicka z 1756 roku, Cmentarz przycerkiewny powstały w XIX Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski powstały w latach 1911 – 1912 r., Dzwonnica murowana przy kościele z 1912 roku, Cmentarz przykościelny powstały w XX w., Cmentarz epidemiologiczny z XIX wieku, Cmentarz wojenny z I wojny światowej w tzw. Szczetach, Cmentarz wojenny z I wojny światowej w tzw. Domałowcu, Kaplica p.w. Niepokalanego Serca NMP, murowana, około 1840 roku, Kapliczka św. Jana Napomucena, z 1 połowy XIX wieku, Kapliczka św. Antoniego, murowana z 2 połowy XIX wieku, Kapliczka drewniana, domkowa z XX wieku, Kaplica murowana Najświętszego Serca Jezusa, wybudowana w 1947 roku; Muzeum - Miejsce Pamięci upamiętniające tragiczne wydarzenia z II wojny światowej

Horyniec:
Teatr dworski w Horyńcu, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form "Biesiada Teatralna".
W Roztoczańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu zlokalizowane są dwie atrakcyjne miejscowości gminne: Horyniec i Narol. Pałacyk w Rudzie Różanieckiej. Atrakcją otuliny są bunkry z II Wojny Światowej z tzw. "Linii Mołotowa".
Rajdy turystyczne, gospodarstwa turystyczne w gminie Narol i Horyniec Zdrój

Horyniec: PTTK Rzeszów
Obsza: PTTK Zamość, Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej

Zagrożenia:

brak

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• zalotka większa - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 16, 35-959 Rzeszów, tel. (017) 867 19 82 fax: (017) 867 19 83 - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - Oddział PTTK w Rzeszowie ul. Matejki 2, Tel. 017-852-88-60 http://www.pttkrzeszow.pl/ - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze BORT - 0/ Zamość , 22-400 Zamość, ul. Staszica 31, tel. (084) 639 31 43, tel/fax 0-84/ 638 56 87 http://www.zamosc.pttk.pl/, e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl - Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 0-84/ 639 22 92, tel/fax 0-84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.plwww.zoit.zamosc.pl

Jednostki administracyjne:

• Obsza (biłgorajski, woj. lubelskie)
• Narol (lubaczowski, woj. podkarpackie)