Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Las Natoliński

Kod obszaru:

PLH140042

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

103,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Las Natoliński zlokalizowany jest w południowej części miasta stołecznego Warszawa na terenie dzielnicy Mokotów. Według podziału fizyczno geograficznego mieści się w granicach mezoregionu Doliny Środkowej Wisły (318.75). Jest to izolowany fragment starodrzewu, w którym dominują zbiorowiska leśne w typie grądów. Niewielki udział mają zbiorowiska łąkowe. Pomimo położenia w granicach miasta, drzewostany grądu mają puszczański charakter i zasoby martwego drewna 67m3/ha. Grądy rezerwatu cechują się wysoką bioróżnorodnością gatunków typowych dla naturalnych lasów. Dzięcioł średni ma tu populację o prawdopodobnie największym zagęszczeniu na Mazowszu. Las Natoliński do dziś jest zapleczem parkowym Natolińskiego zespołu pałacowo-parkowego. Na jego terenie skupionych jest ponad 1000 (!) drzew o charakterze pomnikowym. Nie jest dostępny dla zwiedzających. Początki założenia Natolińskiego zespołu pałacowo-parkowego sięgają schyłku XVII wieku, a część drzewostanów wchodzących w skład zaplecza parkowo leśnego jest jeszcze starsza. Wartości przyrodnicze splatają się tu bardzo silnie z kulturowymi. Praktycznie niedostępny dla przygodnych osób Las Natoliński obecnie jest jednym z lepiej zachowanych w Warszawie tego typu obiektów. Ze względu na utrudniony dostęp stan poznania jego przyrody jest jednak niedostateczny. Znaczenie Lasu Natolińskiego w skali miasta stołecznego Warszawa i regionu jest bardzo duże, chociażby ze względu na liczbę zachowanych tu drzew pomnikowych. Teren ten jest ostoją wielu unikalnych w regionie gatunków owadów. Liczna populacja pachnicy dębowej, w tym jednej z najsilniejszych na Mazowszu populacji pachnicy dębowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Warszawa: Muzea: Muzeum Plakatu, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa czy Muzeum Kolejnictwa to tylko przykłady ekspozycji, które możemy zwiedzić podczas pobytu w Warszawie. W stolicy jest około 60 muzeów. Te najbardziej prestiżowe - jak Muzeum Narodowe - z bogatymi zbiorami sztuki od starożytności po dzień dzisiejszy czy Muzeum Wojska Polskiego - dokumentujące dzieje oręża, są znane i często odwiedzane przez przyjezdnych. Ale warto też zajrzeć do placówek skromniejszych, lecz nie mniej interesujących. Należą do nich chociażby Salonik Fryderyka Chopina, będący jego ostatnim warszawskim mieszkaniem czy Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych, gromadzące piękne przedmioty codziennego użytku z dawnych epok.
Galerie: "Galerię Wielką zwaną Muzeum", otwartą jeszcze w 1805 r., z inicjatywy dziedzica Wilanowa Stanisława Kostki Potockiego. Panujący, polska szlachta i arystokracja, mężowie stanu i uczeni własnym sumptem gromadzili kolekcje dzieł sztuki i ten fakt zdecydował o publicznym charakterze, zasobach i randze współczesnego muzealnictwa. Pasja ostatniego króla Stanisława Poniatowskiego pozwoliła stworzyć bogate zbiory malarstwa, rzeźby, numizmatów, medali, grafiki i dzieł sztuki użytkowej.
Teatry: Na deskach teatrów stolicy wystawiane są współczesne sztuki, grane w tym samym czasie w Berlinie czy na Broadwayu i narodowa klasyka odczytywana na nowo. Teatry muzyczne zapraszają na musicale. Warto się wybrać do Teatru Żydowskiego, w którym aktorzy grają w jidysz - widzowie oczywiście dostają słuchawki z tłumaczeniem. Na Pradze - w dzielnicy zmieniającej swoje oblicze z dnia na dzień - znalazł miejsce offowy Teatr Academia, którego animatorzy są związani z Akademią Sztuk Pięknych.
Kina: Miłośnicy polskich filmów powinni znaleźć coś dla siebie w kinie Rejs, a szukający specjalnych wrażeń - w trójwymiarowym kinie Imax. Specjalnie dobrany repertuar prezentuje Kino Lab w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim - pokazom wybitnych dzieł z epoki kina niemego czasami towarzyszy muzyka na żywo. Na interesujące cykle filmowe zaprasza też kino Iluzjon.
Rejsy statkiem po Wiśle, parki wodne i baseny, lodowiska, sale zabaw, zoo. Mumeum Powstania warszawkiego, Zamek Królewski, taras widokowy na 30 piętrze Pałacu Kultury. Ścieżki rowerowe na terenie Warszawy: ścieżka rowerowa wzdłuż Wisły. Liczne parki zachęcają do spacerów - w Łazienkach możemy karmić oswojone wiewiórki, a w Lesie Bielańskim spotkamy nawet sarnę czy zająca. Stolica ma także stale rosnącą sieć ścieżek rowerowych. Możemy nimi jeździć np. wzdłuż Wisły, ale także wybrać się na dłuższą wyprawę, choćby do Puszczy Kampinoskiej lub do znanego z pięknego ogrodu botanicznego Powsina.
Narty: Górka Szczęśliwicka. Bardzo bogata baza noclegowa: hotele, motele, apartamenty.
Zwiedzanie Starego Miasta i Nowego Miasta, Wilanów, Pałac na wodzie, Łazienki Królewskie.

Zagrożenia:

Zagrożenia dla terenu Lasu Natolińskiego wynikają przede wszystkim z postępującego procesu urbanizacji miasta, co może skutkować niemal całkowitą izolacją rezerwatu.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Las Natoliński - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • PTTK Oddział Mazowsze, 00-589 Warszawa, ul. Litewska 11/13, tel.: (22) 629 39 47, 629 44 31, 629 08 41, fax: (22) 627 13 38, e-mail: mazowsze@pttk.com.pl
  • Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek, 05-100 Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 3/B
  • Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza, ul. Omulewska 24/6, 04-128 Warszawa, Tel: (022) 810-86-89, Fax: (022) 810-89-08, http://www.mazowszeturystyka.org.pl/
  • Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyki, ul. Ciołka 10a lok. 201, 221 (II piętro), 01-402 Warszawa, tel. 022 877 20 10, tel./fax 022 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl

Jednostki administracyjne:

• Warszawa - Miasto Stołeczne (warszawski, woj. mazowieckie)