Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Las nad Głogoczowem

Kod obszaru:

pltmp555

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

584,7 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje stanowisko kumaka górskiego na północnej granicy zasięgu. Populacja kumaka żyje tu w lasach gospodarczych - buczyny i grądy silnie przekształcone przez gospodarkę leśną.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Położony jest w połowie drogi pomiędzy Krakowem a Myślenicami przy trasie do Zakopanego dojazd droga E77.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należy niewłaściwie prowadzona gospodarka leśna.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak górski - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie tel. (12) 619 81 20, (12) 619 81 21, fax (12) 619 81 22 e-mail: sekretariat@rdos.krakow.pl, http://krakow.rdos.gov.pl/ Małopolska Organizacja Turystyczna ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków (do korespondencji), http://www.mot.krakow.pl/

Jednostki administracyjne:

• Myślenice (myślenicki, woj. małopolskie)