Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Las Żarski

Kod obszaru:

PLH080070

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1245,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje kompleks kwaśnych buczyn niżowych, kwaśnych dąbrów i lasów łęgowych zlokalizowanych na kulminacji moreny czołowej zlodowacenia środkowopolskiego stadiału Warty, z najwyższym punktem - Górą Żarską 227 m n.p.m. Najlepiej (typowo) wykształcone zbiorowiska Luzulo pilosae-Fagetum zajmują prawie 210 ha - co stanowi 17% obszaru. W południowej części obszaru znajdują się liczne stanowiska kumaka nizinnego. Ciekawostką są reliktowe stanowiska jodły na krańcach jej zasięgu.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Żary to miasto i gmina w zachodniej Polsce, w województwie lubuskim, stolica powiatu żarskiego. Miasto leży ok. 10 km od drogi krajowej nr 18 (trasa europejska E36), na przecięciu się dróg krajowych nr 12 i nr 27. Otoczone jest obwodnicą oddaną do użytku 12 grudnia 2005. W pobliżu, ok. 25-40 km, znajdują się cztery przejścia graniczne do Niemiec: Zasieki, Olszyna, Łęknica, Przewóz. Przez miasto biegnie szlak kolejowy z Wrocławia - Legnica - Małomice - Żagań - Żary - Forst - Chociebuż - Berlin. Z Berlina oraz Hamburga przez Żary do Krakowa kursują dwa pociągi Inter-City. Niedaleko Żar znajdują się lotniska w Babimoście koło Zielonej Góry, a także lotnisko w Rothenburgu (około 15 km od przejścia granicznego w Przewozie) i lotnisko w Drewitz (niedaleko Cottbus – autostrada A-15).Komunikację autobusową w mieście obsługuje MZK Żagań oraz PKS Żary, a podmiejską zapewnia PKS Żary. Ważniejsze linie obsługiwane przez tę firmę to linie z Żar do: Poznania, Wrocławia, Gorzowa Wielkopolskiego, Zakopanego oraz lokalne do Żagania, Zielonej Góry, Gubina i Łęknicy. W Żarach oraz w ich okolicy można z łatwością znaleźć nocleg w jednym z hoteli lub gospodarstw agroturystycznych. W mieście mają swój początek 3 szlaki turystyczne: czarny - Żagań - Żary; 23 km., czerwony - Żary - Łęknica; 46,5 km., zielony - Żary - Gubin; 75,6 km.

Turystyka krajoznawcza:

 • Zamek Dewinów–Bibersteinów - Zamek gotycki z drugiej połowy XIII w.,
 • Barokowy pałac Promnitzów zbudowany w latach 1710- 1728.
 • Park geometryczny z pałacem ogrodowym i Błękitną Bramą z 1708 roku.
 • Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa to gotycka świątynia z XII w.
 • Gotycka plebania i gotycko-renesansowy budynek nadintendentury. Dzisiaj mieści się tutaj archiwum miejskie.
 • Dzwonnica z XIV wieku o wysokości 28 metrów.
 • Kościół pw św. Piotra - wczesnogotycki z drugiej połowy XIII wieku.
 • Ratusz z przełomu XIV i XV w., z renesansowym portalem.
 • Kamieniczki otaczające rynek oraz stojące przy ulicy Bolesława Chrobrego - głównej arterii handlowej miasta. Najstarsze pochodzą z XVII stulecia.
 • Pozostałości średniowiecznych obwarowań miejskich, częściowo odrestaurowane, fragmenty murów, dwie wieże

Zielony Las, ulubione miejsce weekendowych spacerów mieszkańców, przylega do południowych granic miasta. Sporą atrakcją lasu są trzy wieże, m.in. przeciwpożarowa, widokowa, zbudowana przed wojną na najwyższym wzgórzu Wzniesień Żarskich (227 m n.p.m.), oraz "Wieża Promnitza". W pogodne dni można podziwiać z nich panoramę miasta oraz Karkonoszy.

Turystyka aktywna:

 • Szlak turystyczny czarny: Żagań - Żary; 23 km.
 • Szlak turystyczny czerwony: Żary - Łęknica; 46,5 km.
 • Szlak turystyczny zielony: Żary - Gubin; 75,6 km.
 • Szlak turystyczny żółty: Gorzupia - Lubsko; 28,5 km.

Zagrożenia:

Główne zagrożenia na tym terenie wynikają z dużej antropopresji. Obszar przylega na północy do miasta Żary (40 000 mieszkańców), co wiąże się z dużą penetracją terenu, zaśmiecaniem, a w ostatnich latach, ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu, również z nielegalnym ruchem pojazdów terenowych.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel: (95) 711-53-38, fax: (95) 711-55-24, e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, www.gorzow.rdos.gov.pl

Oddział Zielonogórski PTTK w Zielonej Górze, ul. Kupiecka, 65-426 Zielona Góra, tel. 68 327 03 23, e-mail: poczta@omzgora.pttk.pl, www.omzgora.pttk.pl

Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Stary Rynek 1, tel/fax.: (68) 323-22-22, turystyka@zielona-gora.pl

Jednostki administracyjne:

• Żary m. (żarski, woj. lubuskie)
• Żary (żarski, woj. lubuskie)