Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łąki nad Młynówką

Kod obszaru:

PLH180041

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

51 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar położony jest wzdłuż rzeki Młynówki, na odcinku pomiędzy Bączalem a Trzcinicą. Wzdłuż potoku rozwinęła się roślinność łęgowa, a nieco dalej - użytkowane ekstensywnie świeże i podmokłe łąki oraz turzycowiska. Wspomniane łąki i towarzyszące im zbiorowiska szuwarowe i trzęsawiska mają na tym obszarze największą wartość przyrodniczą. Jest to ważne miejsce bytowania bociana białego, czapli siwej, derkacza, czajki, bobra i kumaka górskiego.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Ostoja położona jest w pobliżu miejscowości Jasło i Skołyszyn, do których można dojechać pociągiem lub samochodem (drogą krajową nr 73 do Jasła lub drogą krajową nr 28 do Skołyszyna). Z wyżej wymienionych miejscowości samochodem, rowerem bądź pieszo lokalnymi drogami dotrzemy do ostoi. Zarówno w Jaśle czy w Skołyszynie, jak i innych mniejszych miejscowościach, znajdujących się w pobliżu, można znaleźć miejsce noclegowe w hotelach, pensjonatach czy gospodarstwach agroturystycznych.
Do atrakcji turystycznych i kulturalnych okolicy zaliczyć można Międzygminny Spacerowy Szlak Turystyczny obejmujący gminy: Jasło, Skołyszyn, Kołaczyce i Wojaszówkę – biegnący przez tereny o wyjątkowych walorach krajobrazowych i przyrodniczych oraz doroczny Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat w Trzcinicy.
Miłośników starej architektury drewnianej zachwycą w gminie Skołyszyn zabytkowe, kryte gontem kościółki, stanowiące charakterystyczny element dawnego budownictwa Ziemi Jasielskiej (XVI-wieczny kościół p.w. św. Anny w Święcanach, drewniany kościół w Sławęcinie p.w. św. Katarzyny z XVIII w, drewniany kościółek w Bączalu Dolnym z XVII w. został przeniesiony do skansenu w Sanoku, natomiast na miejscu można obejrzeć jedną z najstarszych w powiecie jasielskim, przydrożnych kapliczek z XV wieku, zwaną “murowaną figurą”). Ponadto przez gminę jasło też przebiega szlak architektury drewnianej (kościół p.w. św. Doroty w Trzcinicy oraz XVII-wieczny kościółek w Szebniach z rokokowym ołtarzem głównym).

JASŁO
Turystyka krajoznawcza:

 • Kościół Farny,
 • Klasztor i kościół OO. Franciszkanów,
 • Kościół św. Stanisława,
 • Stary Cmentarz,
 • Neogotycki dworek Sroczyńskiech,
 • muzeum jasielskie,

Turystyka krajoznawcza, rowerowa:

 • czerwony szlak rowerowy (52 km)

Turystyka krajoznawcza, szlaki tematyczne

 • Szlak naftowy – szlak transgraniczny łączący ze sobą miejsca związane z narodzinami i historią przemysłu naftowego.

SKOŁYSZYN
Turystyka krajoznawcza:

 • figura św. Jana Nepomucena z 1787 roku
 • kaplica Furmanków z XIX w.
 • drewniany budynek dawnej szkoły
 • park podworski datowany na lata 1775-1825

TRZCINICA
Turystyka krajoznawcza:

 • gotycki, drewniany kościół z XV wieku pod wezwaniem św. Doroty
 • dwór oraz park przydworski
 • grodzisko Wały – najstarsza osada obronna, najbogatsza i największa z dotąd znanych siedlisk ludności grupy pleszowskiej w Polsce
 • skansen archeologiczny „Karpacka Troja”
 • cmentarz z okresu I wojny światowej

Turystyka krajoznawcza, piesza:

 • Spacerowy szlak turystyczny Przybówka-Krajowice-Trzcinica-Skołyszyn-Święcany przechodzi przez wyjątkowo atrakcyjne, skrawki Pogórza Strzyżowskiego i Ciężkowickiego (55 km)

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem dla siedliska jest obniżenie zwierciadła wód gruntowych, zmiana sposobu użytkowania terenu, postępujące procesy sukcesji a także zalesianie.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian biały - ptak
• derkacz - ptak
• bóbr europejski - ssak
• kumak górski - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/
 • Centrum Informacji Lokalnej Jasło i Powiat Jasielski http://www.cil-jaslo.com.pl, e-mail: cil@cil-jaslo.com.pl
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział Jasło ul. Floriańska 15 http://www.jaslo.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Jasło (jasielski, woj. podkarpackie)
• Skołyszyn (jasielski, woj. podkarpackie)