Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kumów Majoracki

Kod obszaru:

PLH060072

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

21,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment grądu oraz płaty zarośli kserotermicznych na wapiennym zboczu cieku wodnego. Kompleks leśny położony jest w pobliżu wsi Kumów Majoracki. Na omawianym terenie występuje duża populacja obuwika pospolitego rosnącego w wołyńskiej odmianie grądu subkontynentalnego. W runie lasu i wśród zarośli kserotermiczne z jałowcem pospolitym występuje dużo cennych gatunków, w tym wapniolubnych.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest dostępny komunikacyjnie - przez jego środek przebiega szosa Wojsławice-Chełm. Leży ok. 15 km na południe od Chełma. Turyści korzystają z usług gospodarstw agroturystycznych.

Najistotniejszym walorem obszaru jest przyroda lasu z cennymi gatunkami wapieniolubnymi. Można tu uprawiać nizinną turystykę pieszą, konną i rowerową oraz narciarstwo biegowe. Turystyka krajoznawcza – interesujące zabytki zwiedzić można w okolicy obszaru, w Sielcu - dworek rodzinny Rzewuskich, w Kumowie park podworski, basztę obronną, kapliczkę ekumeniczną św. Anny, kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, młyn, grobowiec rodziny Rzewuskich, a najcenniejsze w Chełmie: Bazylika p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny Zespół pokatedralny, Kościół p.w. Rozesłania Świętych Apostołów Zespół popijarski, Stare Miasto, Kościół p.w. Andrzeja Apostoła Klasztor Reformatów, Cerkiew Świętego Jana Teologa, Magistrat, Synagoga Mała, Chełmskie Podziemia Kredowe, Zabytkowa Kopalnia Kredy, Pałac Kretschmarów. Tam też odbywają się imprezy cykliczne: np. Chmielaki.

Zagrożenia:

Najpoważniejszym zagrożeniem dla zarośli kserotermicznych jest ich zarastanie, zaorywanie i zaśmiecenie. Populacje obuwika pospolitego i innych storczykowatych są także zagrożone zakwaszeniem siedliska, związanym z nasadzeniami drzew iglastych i ekspansją gatunków kwasolubnych.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• formacje z jałowcem pospolitym Juniperus communis na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312
  • Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm, http://urzad.chelm.pl/

Informacji turystycznej udzielą:

  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
  • Informacja Turystyczna w Chełmie http://www.itchelm.pl/
  • Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6, e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl, tel. 507 324 323 ,600 970 932, http://ow_chelm.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Leśniowice (chełmski, woj. lubelskie)