Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Komorów

Kod obszaru:

PLH120055

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

4,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar "Komorów" położony jest w zachodniej części Wyżyny Miechowskiej na południe od Miechowa; gmina Miechów powiat miechowski, województwo małopolskie. Murawy kserotermiczne porastają strome zbocza o ekspozycji południowej, pokryte płytkimi rędzinami. Ich długość to ok. 720 m a szerokość ok. 80 m. Obszar wyróżnia się dobrze zachowanymi murawami kserotermicznymi (zespół Inuletum ensifoliae) z licznymi stanowiskami roślin chronionych: Anemone sylvestris, Aster amellus, Campanula sibirica, Orchis militaris. Jest to także drugie na Wyżynie Miechowskiej stanowisko Iris aphylla. Teren o nieprzecietnych walorach krajobrazowych, ma bardzo duże znaczenie dla zachowania bioróżnorodności rolniczego krajobrazu.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Miechów:
Gmina i Miasto Miechów położone są w obrębie Wyżyny Miechowskiej nachylonej łagodnie w kierunku południowo wschodnim. Wyżynę tę przecina wiele do linii lasów tworzących rezerwaty takie jak: „ Lipny Dół” w okolicach Książa Wielkiego „ Babia Góra” w Tunelu czy „ Złota Góra” w Jaksicach. Tworzą one urokliwe trasy widokowe ukazujące piękno przyrody. Większość z traktów drogowych wykonana jest z nawierzchni asfaltowej co przy stosunkowo małym natężeniu ruchu samochodowego wykorzystywane jest jako miejsca wycieczek rowerowych.
Dożynki powiatu Miechowskiego, Święto Plonów w Miechowie odbywają się impreza rowerowa przeprowadzona przez Miechowski Dom Kultury.
Miechów otrzymał prawa miejskie już w 1290 roku. Tuz przy Rynku znajduje się zabytek klasy „ 0” – Bazylika mniejsza. Kościół i klasztor bożogrobców ufundował w 1163 r . Jaksa z rodu Grafitów. Klasztor miechowski był pierwszym w Polsce i pierwszym w Europie reprezentantem idei i kultu Grobu Bożego.
W Krakowie odbywa się Wielki Finał Małopolskiego Festiwalu Smaku – największej w Polsce regionalnej imprezy kulinarnej. Na festiwal, który będzie trwał dwa dni zaplanowano plebiscyt dla publiczności i konkurs, podczas którego eksperci wyłonią najlepszych małopolskich producentów żywności.
Miechów O/Kraków

Zagrożenia:

Największym zagrożeniem dla muraw kserotermicznych tego obszaru jest brak tradycyjnego - ekstensywnego użytkowania rolniczego (wypas, koszenie, wycinanie krzewów), co powoduje ich zarastanie. Jest zaśmiecany od strony północnej.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalny Portal Internetowy "Wrota Małopolski", e-mail: wrota@malopolska.mw.gov.pl, tel. +48 12 63 03 521fax +48 12 63 03 503
  • Małopolska Organizacja Turystyczna Biuro: Kraków 31-028, ul. św. Krzyża 14 tel./fax: (012) 421-16-04, Tel. (012) 421-15-36, Siedziba: Kraków 31-033, ul. Westerplatte 15, e-mail: biuro@mot.krakow.pl, www.mot.krakow.pl
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski Kraków, ul. Westerplatte 5, tel. 012 422 26 76, tel. 012 422 85 28, bort@krakow.pttk.pl, tel. 012 422 26 76, pttk_krakow@poczta.onet.pl, fax. 012 422 37 23, http://krakow.pttk.pl
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków, tel. (012) 61 98 120, (012) 61 98 121, fax: (012) 61 98 122, http://krakow.rdos.gov.pl/, e-mail: sekretariat@rdos.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Miechów (miechowski, woj. małopolskie)