Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kamionna

Kod obszaru:

pltmp408

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

475,1 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje las bukowo-jodłowy porastający północne stoki góry Kamionnej (801 m n.p.m.) i Pasierbieckiej Góry (764 m n.p.m.) oraz niewielkie górskie torfowisko.
W obszarze zidentyfikowano 2 rodzaje siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 2 gatunki z załącznika II. Szczególnie cenne są górskie lasy bukowo-jodłowe.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Turystyka piesza i motorowa wyczynowa - rajdy motorowe, wspinaczka, speleologia, narciarstwo, myślistwo.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należy:

  • planowana budowa kompleksu narciarskiego "Mogielica" w Słopnicach,
  • gospodarka leśna, w szczególności intensywne pozyskiwanie drewna, wycinka lasu, usuwanie podszytu, usuwanie martwych i umierających drzew
  • kłusownictwo
  • turystyka piesza i motorowa wyczynowa - rajdy motorowe, wspinaczka, speleologia, narciarstwo
  • polowania,
  • regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych,
  • antagonizm ze zwierzętami domowymi.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Kamionna - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak górski - płaz
• traszka karpacka - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Instytut Ochrony Przyrody PAN, 31-120 Kraków, ul. Mickiewicza 33 tel. 0-12 370 35 00 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 31-112 Kraków,ul. Smoleńsk 29-31, tel. 012 619-81-20, Nadleśnictwo Brzesko, Łany 6, 32-700 Bochnia, tel. 0048 14 612 51 49 Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków (do korespondencji), http://www.mot.krakow.pl/, www.mot.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Trzciana (bocheński, woj. małopolskie)