Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jata

Kod obszaru:

PLH06_28

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1188 ha

Status formalny:
Obszar konsultowany przez Ministerstwo Środowiska od 2010 r.

Opis przyrodniczy:

Obszar ostoi siedliskowej Jata obejmuje kilkusetmetrową do kilkukilometrowej szerokości dolinę Krzny Południowej. Rzeka ta ma swój początek w rozległych „bagnach Jaty” położonych w części północnej obszaru. Obecnie wyodrębniającego się cieku wodnego w obrębie omawianego terenu nie ma, jedynie w części południowej, od strony łąk wsi Żdżary, obszar odwadniany jest przez system kilku rowów. Łąki te niegdyś silnie podmokłe otaczają bezpośrednio koryto Krzny, płynącej tu w formie uregulowanego rowu. W chwili obecnej mamy do czynienia z „zagłębieniem dolinnym” niż o właściwą doliną rzeczną. W zagłębieniu tym wykształciły się lasy łęgowe i olsy, a w części nieleśnej – zbiorowiska łąkowe. Jest to centralna część obszaru „Jata” Część peryferyjna obszaru obejmuje stoki łagodnie opadające w kierunku zagłębienia. Porastają je lasy z dużym udziałem jodły, w zależności od żyzności gleby wykształcone w formie grądów z jodłą, borów jodłowych, bądź borów mieszanych z udziałem jodły. W skład obszaru „Jata” w przeważającej większości wchodzą lasy objęte od lat 30. ubiegłego wieku ochroną. W całości w granicach obszaru znalazł się rezerwat ścisły. W obszarze „Jata” znalazł się również główny fragment lasów rezerwatu częściowego.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Do Łukowa można dojechać drogą krajową numer 63 lub 76. Znajduje się tu różnorodna baza noclegowa i gastronomiczna.

Obiekty wpisane do rejestru zabytków:

 • Zespół klasztorny bernardynów z 2 poł. XVIII wieku,
 • Zespół klasztorny pijarów z XVIII i XIX wieku,
 • Konwikt Szaniawskich w stylu barokowym z lat 1728–1733 z fundacji biskupa Konstantego Felicjana Szaniawskiego. Obecnie w budynku mieści się Muzeum Regionalne,
 • Dworzec kolejowy z końca XIX wieku
 • budynek dawnej Kasy Skarbowej z połowy XIX wieku.

Zagrożenia:

 • Obniżenie poziomów wód gruntowych oraz melioracja łąk wokół obszaru "Jata";
 • Zaniechanie użytkowania łąk ;
 • Upraszczanie struktury wiekowej i gatunkowej lasów ;
 • Uszkodzenia odnowień jodły na skutek zgryzanie przez zwierzynę;
 • Odkrywkowa eksploatacja piasku w sąsiedztwie obszaru, mogąca potencjalnie powodować powstawanie leja depresyjnego;
 • Sąsiedztwo poligonu wojskowego.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Jata - rezerwat leśny
• Łukowski Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• traszka grzebieniasta - płaz
• bocian czarny - ptak
• trzmielojad - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• puchacz - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• muchołówka mała - ptak
• wilk * - ssak
• samotnik - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, tel.: (81) 71-06-500, fax.: (81) 71-06-501, sekretariat@rdos.lublin.pl, http://bip.lublin.rdos.gov.pl

Informacja turystyczna:

 • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, tel./fax.: (81) 532 14 48, info@lrot.pl

Jednostki administracyjne:

• Łuków (łukowski, woj. lubelskie)