Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Guzówka

Kod obszaru:

PLH060071

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

741,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży koło wsi Guzówka. Lasy zajmują 99% powierzchni obszaru. Składa się z 4 części i obejmuje fragment kompleksu leśnego (wołyńska odmiana grądu subkontynentalnego) z towarzyszącymi mu murawami kserotermicznymi i zbiorowiskami okrajkowymi oraz płat murawy kserotermicznej. W runie występuje wiele cennych gatunków wapniolubnych i liczna populacja obuwika pospolitego (na granicy zasięgu).

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny. Najlepiej dotrzeć tam od strony Zamościa, drogą na Lublin. W miejscowości Żółkiewka należy skręci na południowy zachód, w drogi polne na Turobin. Do obszaru dotrzemy po ok. 5 km. W sąsiedztwie obszaru można skorzystać z oferty noclegowej w gospodarstwach agroturystycznych.

Najważniejszym walorem obszaru jest przyroda lasu grądowego i muraw sucholubnych. Można tu uprawiać turystykę pieszą, rowerową, konną i narciarstwo biegowe. Turystyka krajoznawcza – w okolicy obszaru warto zwiedzić: w Turobinie kościół z XVI/XVII wieku, a w Chłaniowie kościół drewniany z 1746 r.

Zagrożenia:

Najpoważniejszym zagrożeniem dla walorów obszaru jest nadmierne ocienienie runa leśnego oraz zarastanie muraw kserotermicznych, ich zaorywanie, a także ich wypalania i wypas.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax : (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312

Informacji Turystycznej udzielą:

  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.:(81) 532 14 48 fax.: (81) 532 14 48,e-mail:d.lachowska@wp.pl,http://www.lrot.pl
  • Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej 20-113 Lublin, ul. Jezuicka 1 /3 lubelskie Tel.: 81 5324412 Fax : (81) 4423556 ;
  • Oddział Miejski PTTK w Lublinie 20-111 Lublin, Rynek 8 tel. 81-532-49-42 fax. 81-532-37-58 e-mail : pttklublin@wp.pl, http://www.lublin.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Turobin (biłgorajski, woj. lubelskie)
• Wysokie (lubelski, woj. lubelskie)