Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Grzymałów

Kod obszaru:

PLH120053

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

15,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar "Grzymałów" położony jest w środkowej części Wyżyny Miechowskiej na północ od Grzymałowa; gmina Słaboszów powiat miechowski, województwo małopolskie. Murawy kserotermiczne, w mozaice z lasami grądowymi i ciepłymi zaroślami, porastają strome zbocza o ekspozycji zachodniej i południowej, pokryte rędzinami i glebami brunatnymi. Zachodnie zbocza opadają do malowniczego, głębokiego wąwozu lessowego porośniętego lasem grądowym. Siedliska zajmują płat o długości ok. 710 m i szerokości od ok.300 m do 600m. Teren położony jest między intensywnie użytkowanymi polami (uprawy pszenicy).Głównym przedmiotem ochrony są priorytetowe murawy kserotermiczne reprezentowane przez zespół Inuletum ensifoliae, z licznymi stanowiskami roślin chronionych: zawilec wielkokwiatowy, aster gawędka, dzwonek syberyjski, storczyk kukawka, len włochaty; w lesie grądowym zwraca uwagę niewielka populacja obuwika pospolitego, obecne są też inne chronione gatunki: lilia złotogłów, listera jajowata, buławnik wielkokwiatowy. Teren ten ma bardzo duże znaczenie dla zachowania bioróżnorodności rolniczego krajobrazu Miechowszczyzny.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Słaboszów: Gmina Słaboszów zajmuje obszar 76,9 km, podzielona jest na 20 sołectw. Liczba mieszkańców 4240. Położona jest w północnej części województwa małopolskiego na Wyżynie Miechowskiej. Teren Gminy Słaboszów należy do dorzecza Wisły, a odwadniany jest przez rzekę Nidzicę. Większe dopływy Nidzicy to Kalinka. Słaboszów to gmina typowo rolnicza o dobrych warunkach glebowych. Rolnicy uprawiają przede wszystkim pszenicę, jęczmień, buraki cukrowe, ziemniaki. Przeważa hodowla trzody chlewnej i bydła. Na terenie gminy nie ma zakładów przemysłowych, gospodarstwa indywidualne prowadzi około 1200 rolników. Średnia wielkość gospodarstwa to około 5,80 ha. W celu ożywienia gospodarczego na terenie gminy wskazanym byłoby uruchomienie zakładu przetwórstwa rolno - spożywczego, piekarni, jak również utworzenie jednostki skupiającej produkty rolnicze. Kościół w Słaboszowie jest jednym z pierwszych rycerskich kościołów grodowych. Dwór w Święcicach, Dworek w Rzemiędzicach.
Słaboszów: PTTK O/Kraków

Zagrożenia:

Największym zagrożeniem dla muraw kserotermicznych tego obszaru jest brak tradycyjnego - ekstensywnego użytkowania rolniczego (wypas, koszenie, wycinanie krzewów), co powoduje ich zarastanie; w części północnej - niewielkie, dzikie składowiska śmieci.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalny Portal Internetowy "Wrota Małopolski", e-mail: wrota@malopolska.mw.gov.pl tel. +48 12 63 03 521 fax +48 12 63 03 503
  • Małopolska Organizacja Turystyczna Biuro: Kraków 31-028, ul. św. Krzyża 14, tel./fax: (012) 421-16-04, Tel. (012) 421-15-36, Siedziba: Kraków 31-033, ul. Westerplatte 15, e-mail: biuro@mot.krakow.pl, www.mot.krakow.pl
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski Kraków, ul. Westerplatte 5, tel. 012 4222676, tel. 012 422 85 28, bort@krakow.pttk.pl, tel. 0124222676, pttk_krakow@poczta.onet.pl, fax. 0124223723, http://krakow.pttk.pl
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków, tel. (012) 61 98 120, (012) 61 98 121, fax: (012) 61 98 122, http://krakow.rdos.gov.pl/, e-mail: sekretariat@rdos.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Słaboszów (miechowski, woj. małopolskie)