Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Grądy nad Lindą

Kod obszaru:

PLH100022

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

54,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Położony w południowo-wschodzniej części Lasów Grotnickich obszar jest dość zróżnicowany geomorfologicznie. Obok pagórków żwirowych występują formy dolinne i nisze źródliskowe. Południową granicę obszaru stanowi rzeka Linda. Dolina Lindy charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu i wynikającą z niej naturalną mozaiką fitocenoz.
Drzewostany osiągają wiek do 145 lat, obecne są też przestoje dębowe w wieku 250 lat. Przy korytach cieków i w niszach źródliskowych zachowały się dobrze wykształcone fitocenozy łęgów i olsów źródliskowych, w wyższych częściach doliny i na pagórkach żwirowych dominują siedliska grądu subkontynentalnego, natomiast w najwyższych partiach piaszczystych wzniesień stwierdzono sosnowo-dębowe bory mieszane. W granicach obszaru znalazł się również zabagniony obszar wysiękowy porośnięty przez zapust z olszą czarną - inicjalne stadium olsu oraz fitocenozy nieleśne z elementami torfowisk niskich i szuwarów.
Obszar posiada istotne znaczenie dla geograficznego rozmieszczenia obszarów sieci Natura 2000. Jest reprezentacją dla szaty roślinnej źródlisk typowych dla strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich, uzupełnia również sieć obiektów chroniących fitocenozy grądowe. Oba wspomniane typy siedlisk reprezentowane są w omawianym obszarze przez płaty zróżnicowane ekologiczne. Występują typowe łęgi przystrumykowe i olsy źródliskowe oraz grądy niskie, typowe i płaty grądów wysokich z udziałem gatunków ciepłolubnych. Istotnym jest również występowanie gatunku rośliny z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej - dzwonecznika wonnego.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Do Grądów nad Lindą można dotrzeć pociągiem, w odległości 2 km znajdują się stacje PKP Jedlice Łódzkie oraz Krotniki, a także samochodem – obok jest stacja benzynowa. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się ośrodek wypoczynkowy i ośrodek jazdy konnej Zacisze. Istnieje też możliwość noclegu i i posiłku w ośrodku Jedliczanka oraz szeroki wachlarz miejsc noclegowych, usług gastronomicznych a nawet basen w pobliskich Grotnikach. W odległości 3 km od Grądów na Lindą znajduje się hotel Porto Fino i gospodarstwo agroturystyczne.
Okolica jest predysponowana do pieszych i rowerowych wycieczek. W szkółce leśnej „Źródliska” odbywają się zajęcia dla zorganizowanych grup. Leśnicy opowiadają o siedliskach leśnych i sposobach gospodarowania w lesie, na koniec organizuje się ognisko. W niedużej odległości warto zobaczyć pomniki przyrody a także pomniki i miejsca martyrologii. Po drugiej stronie miejscowości Grotniki znajduje się rezerwat przyrody Dąbrowa Grotnicka, na północ od niej można łowić ryby nad rzeką Lindą.
Na terenie gminy jest wiele szlaków szlaków turystycznych pieszych, rowerowych oraz do jazdy konnej. Na terenie obszaru Grądy nad Lindą zorganizowano ścieżkę przyrodniczo-leśną. Jest to ścieżka piesza w kształcie pętli, o długości ok. 1,5 km. W trakcie 1,5 godzinnej wycieczki przyrodniczej, zatrzymując się na 7-u przystankach można poznać panujące tu zbiorowiska(zespoły) roślinne, typy siedliskowe lasu, najważniejsze gatunki lasotwórcze, florę i faunę leśną oraz efekty gospodarki leśnej i szkółkarskiej. Przy trasie ścieżki ustawiono także urządzenia łowieckie: paśnik, podsyp i budkę oraz wywieszono budki lęgowe dla ptaków i dla nietoperzy. Ścieżka oznakowana jest żółtymi trójkącikami namalowanymi na drzewach. Ze ścieżki mogą korzystać wszyscy.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem może być zmiana stosunków wodnych w rejonie występowania źródlisk. Może to spowodować zmniejszenie wydajności i degenerację siedlisk przyrodniczych związanych z niszami źródliskowymi i dolinami cieków.
Zagrożeniem dla populacji dzwonecznika wonnego jest proces spontanicznego zarastania i zwierania się podszytu na jego stanowisku. Ograniczenie dostępu światła może być przyczyną zaniku populacji tej cennej rośliny.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Grądy nad Lindą - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• dzwonecznik wonny

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, http://lodz.rdos.gov.pl/, rdos@lodz.uw.gov.pl tel. (0 42) 664 11 35; fax. (0 42) 664 21 66
  • Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Łęczyckiej, www.leczyca.pl, lotleczyca@op.pl, tel. (0-24) 721 89 65

Jednostki administracyjne:

• Zgierz (zgierski, woj. łódzkie)
• Zgierz m. (zgierski, woj. łódzkie)