Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Grądy Bytyńskie

Kod obszaru:

PLH300051

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1300,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

W skład obszaru wchodzą dwa kompleksy drzewostanów liściastych położone niedaleko siebie. Należą one do najlepiej zachowanych w Wielkopolsce grądów o dużym bogactwie gatunkowym. Bardzo istotnym, występującym na tym obszarze gatunkiem jest obuwik, którego stanowisko jest jednym z nielicznych poza południową i południo-wschodnią Polską. Występują tu także inne, ważne gatunki chronione: lilia złotogłów, listera jajowata, kruszczyk szerokolistny. Można tu również spotkać rzadsze, nie chronione, ale występujące na licznych i bogatych stanowiskach rośliny, jak: przytulię leśną, zerwę kłosową czy gatunek byliny, jakim jest czerniec gronkowy. Na całym obszarze występują niewielkie zabagnienia będące ostoją dla wielu gatunków płazów.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Do obszaru najłatwiej dostać się docierając do jednej z większych miejscowości w tym rejonie: Kazmierza bądź Duszników za pomocą komunikacji autobusowej. Znajdziemy tam również bazę gastronomiczno- noclegową. Hotele bądź gospodarstwa agroturystyczne znajdziemy również m.in. w Podrzewie, Sękowie, Grzebienisku, Bytyniu, Radzynach, Komorowie.

Na terenie Grądów Bytyńskich znajdują się liczne trasy piesze i rowerowe:

 • szlak zielony: Bytyń - Duszniki o długości 13,8 km
 • ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w lesie Dusznickim o długości ok. 7 km
 • szlak "Bociana Białego" o długości 55,5 km
 • lokalna ścieżka rowerowa - szlak czerwony o długości 11 km
 • lokalna ścieżka rowerowa - szlak niebieski o długości 20 km
 • lokalna ścieżka rowerowa - szlak brązowy o długości 22 km
 • lokalna ścieżka rowerowa - szlak zielony o długości 25 km

Zagrożenia:

 • obniżanie poziomu wód gruntowych
 • gospodarka nie uwzględniająca przyrodniczych wymogów ekosytemów leśnych (wprowadzanie sosny na siedliska leśne)
 • niszczenie okazów obuwika (świadome lub przypadkowe)
 • wprowadzanie gatunków obcych geograficznie (modrzew, buk).

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Brzęki koło Starej Gajówki - rezerwat leśny
• Bytyńskie Brzęki - rezerwat leśny
• Huby Grzebieńskie - rezerwat leśny
• Duszniczki - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• zalotka większa - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu ( www.poznan.mos.gov.pl, fax:061 831 11 99, tel.: 061 831 11 77 )

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ( www.poznan.uw.gov.pl , e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl, fax. 067 256 10 21, tel. 067 256 11 70, 067 256 11 72)

Jednostki administracyjne:

• Duszniki (szamotulski, woj. wielkopolskie)
• Kaźmierz (szamotulski, woj. wielkopolskie)