Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Góry Złote

Kod obszaru:

PLH020096

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

7128,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje północno-wschodnią część Gór Złotych, zbudowaną głównie ze skał metamorficznych i wylewnych, porośniętą lasami świerkowymi - 23% i bukowo-świerkowymi - 38%. Lasy liściaste (żyzne i kwaśne buczyny) zajmują 14% obszaru. Niewielkie powierzchnie zajmują łąki, młaki (bardzo dobrze zachowane fragmenty młak węglanowych) i ziołorośla górskie. Jest to jedno z dwóch stanowisk gatunku Biegacz urozmaicony (gruzełkowaty) w regionie kontynentalnym, ważne również dla innych, cennych bezkręgowców.

Siedliska przyrodnicze grają tu rolę drugoplanową, choć znajdują się tutaj bardzo dobrze zachowane fragmenty młak węglanowych oraz różnych zbiorowisk leśnych (szczególnie łęgi z wieloma gatunkami chronionymi, oraz fragmenty żyznych i kwaśnych buczyn). Łąki zachowane w dolinach potoków, szczególnie koło Orłowca, Lutyni i Wrzosówki są bogate w chronione gatunki roślin naczyniowych.

Obszar jest jednym z ważnych, sudeckich schronisk (zimowych i letnich) i żerowisk wykorzystywanych przez nietoperze. W Jaskini Radochowskiej zimują nietoperze z 7 gatunków, m.in. mopek i nocek duży, nocek Natterera, podkowiec mały i mroczek późny. Obszar Gór Złotych jest szczególnie ważny dla zachowania populacji podkowca małego, nocka orzęsionego, nocka dużego i mopka. Na obrzeżach obszaru znajduje się kilka kolonii rozrodczych nocka dużego, liczących od kilkunastu do ponad 100 osobników, które wykorzystują tereny leśne i łąkowe ostoi jako żerowiska. Znane są pojedyncze kryjówki letnie oraz zimowe podkowca małego i nocka orzęsionego. Jednak ze względu na północną granicę występowania tych gatunków, przebiegającą przez Sudety, Góry Złote są ważnym obszarem dla utrzymania ich populacji.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą przez gory Zloty Stok - Ladek Zdroj lub linia kolejowa do Ladka Zdroju.

Baza noclegowa i gastronomiczna: Praktycznie w każdej miejscowości regionu znajdziemy nocleg. We wsiach i mniejszych miasteczkach będą to kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne czy schroniska. Natomiast w większych miejscowościach oprócz wyżej wymienionych możemy przenocować w hotelach, pensjonatach lub ośrodkach wczasowych.

Formy turystyki dostępne w okolicy: krajoznawcza, aktywna w tym: piesza górska, rowerowa, konna, wspinaczkowa, agroturystyka, biznesowa, wypoczynek bierny.

Atrakcje turystyczne:

LĄDEK ZDRÓJ

Turystyka krajoznawcza: Kamienny Most Św. Jana Nepomucena z XVI w., Rynek z XIX-wiecznym ratuszem, Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XVII w., Kryty Most nad Białą Lądecką, Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, Muzeum Czasu i Niezwykłości, czy najwyżej w Polsce położone Arboretum. Warto też odwiedzić Zakład Przyrodoleczniczy "Wojciech", gdzie można zażyć kąpieli leczniczych w zabytkowych marmurowych wannach i napić się wody w pijalni wody mineralnej.

Turystyka aktywna: szlaki turystyczne piesze, szlaki rowerowe, skałki do wspinaczki.

Szlak wód starego zdroju tzw. trakt św. Jerzego czy turystyczne przejście graniczne do Czech: Lutynia - Travna (4 km od Lądka Zdroju). Idąc szlakami turystycznymi z Lądka na szczyt Karpiaka (758 m n.p.m.), można obejrzeć ruiny zamku Karpień. Wędrując szlakiem niebieskim z Lądka, dotrzemy do Jaskini Radochowskiej - do 1966 r. największej znanej jaskini w polskiej części Sudetów Wschodnich (ponad 256 metrów podziemnych korytarzy). Warto też odwiedzić położoną 12 km. na południe od Lądka Zdroju we wsi Kletno Jaskinię Niedźwiedzią, długość korytarzy sięga ponad 2500 m, z czego 500 dostępnych dla turystów. W tej same wsi w 2002 roku udostępniona została do zwiedzania sztolnia nr 18 byłej kopalni uranu.

W gminie Lądek Zdrój organizowane są również liczne imprezy, jak chociażby: Międzynarodowy Przegląd Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady, Międzynarodowy Festiwal Tańca „Lądeckie Lato Baletowe”, „Lądeckie Lato Muzyczne” czy "Powiatowe Obchody Dnia Turystyki".

ZŁOTY STOK

Turystyka krajoznawcza: Podziemna trasa turystyczna "Kopalnia Złota” z podziemnym wodospadem i Muzeum Minerałów. Miejska Trasa Turystyczna - Piesza trasa po mieście Złoty Stok ukazująca najważniejsze jego zabytki. "Złota Ścieżka" pokazuje zachowane zabytki górnictwa. Spacer nią dostarczy wiedzę o dawnym górnictwie i sprawi dużą przyjemność z bezpośredniego obcowania z przyrodą. Liczne zabytki (292 zabytki w tym 17 wpisanych do rejestru zabytków). Warto zwiedzić: budynek dawnej mennicy, Ratusz, dawny Kościół Ewangelicki, późnogotycką Kaplicę Cmentarną, kamienicę Fuggerów.

Turystyka aktywna: Rowerowa (ponad 70 km ścieżek rowerowych połączonych z systemem ścieżek Euroregionu Glacensis), piesza (ok. 44 k m szlaków turystycznych w tym odcinek Głównego Szlaku Sudeckiego im. M. Orłowicza), konna (Ranczo "Nasza Szkapa"), a także Leśny Park Przygody "Skalisko"(park linowy).

Zagrożenia:

Zajmowanie terenów otwartych pod zabudowę letniskową, budowa zbiorników wodnych, regulacje potoków górskich, ewentualnie nie uwzględnianie w planowej gospodarce leśnej wymagań ochrony siedlisk, zimowa penetracja schronień nietoperzy.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Śnieżnicki Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• środkowoeuropejskie wyżynne rumowiska krzemianowe
• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• podkowiec mały - ssak
• mopek - ssak
• nocek orzęsiony - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak
• wydra - ssak
• głowacz białopłetwy - ryba
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• biegacz urozmaicony - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. (71) 340-68-07, fax. (71) 340-68-06, email: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, www.wroclaw.rdos.gov.pl
  • Dolnośląska Informacja Turystyczna, Sukiennice 12, 50-107 Wrocław, tel. (71) 342-01-85 ,fax (71) 342-28-98, e-mail: wroclaw-info@itwroclaw.pl, www.dot.org.pl
  • Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Puszczykowska 10, 50-559 Wrocław, tel: 71 364 27 58, fax: 71 336 72 89, email: wroclw@dzpk.pl, www.dzpk.pl
  • Punkt Informacji turystycznej, Rynek 1 , Lądek Zdrój, tel.: 74 814 64 82, e-mail: it@ladek.pl

Jednostki administracyjne:

• Lądek-Zdrój (kłodzki, woj. dolnośląskie)