Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dzierzkowice

Kod obszaru:

PLH060079

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

247,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na peryferiach Kraśnika Fabrycznego, na wysokości 169-226 m n.p.m. i obejmuje użytkowany gospodarczo kompleks leśny "Las Zwierzyniec" z siedliskiem grądu subkontynentalnego z dużą ilością storczyków oraz część doliny Urzędówki z łąkami kośnymi (2 enklawy). W podłożu płytko występują utwory węglanowe. Obszar chroni istotne stanowisko obuwika pospolitego w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest dostępny komunikacyjnie. Z Lublina do Kraśnika dojechać można zarówno samochodem (50km) jak i PKS - em (jedzie ok. 1h, duża ilość połączeń) oraz PKP (jedzie ok. 50 min). W Kraśniku znajduje się duża liczba różnych obiektów noclegowych – hotele, motele, zajazdy, kwatery agroturystyczne i gastronomicznych.

Najważniejszym walorem obszaru jest stanowisko obuwika pospolitego. Można tu uprawiać turystykę pieszą i rowerowa i konną. Na pobliskim Zalewie Kraśnickim rozwinęło się wędkarstwo. Turystyka krajoznawcza – w Kraśniku warto zobaczyć kościół parafialny pw. WNMP wzniesiony ok. 1469 r., barokowy kościół św. Ducha z lat 1758–1761 oraz dwie synagogi z XVII i XIX w. W Kraśniku co roku odbywa się „Święto Malin” Malinowemu świętu towarzyszą wystawy firm rolniczych i płodów rolnych. Swoje dzieła prezentują też twórcy ludowi, a kolekcjonerzy swoje zbiory. W Dzierzkowicach natomiast Gminny Ośrodek Kultury stara się on bardzo intensywnie rozwijać kulturę i folklor. Chlubi się działającym od wielu lat Zespołem Tańca Ludowego "Dzierzkowiacy", który zawsze uświetnia Lubelską Biesiadę Sadowniczą organizowaną w Dzierzkowicach.

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń należą: wycinki i nasadzenia sosnowe (plantacje) w lesie oraz zaniechanie użytkowania łąkowego.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Warszawa ul. Wawelska 52/54 00-922
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312

Informacji turystycznej udzielą:

  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, www.lrot.pl
  • Biała Podlaska - Centrum Informacji Turystycznej,21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11, tel./fax (083) 342 62 89 www.bialapodlaska.pl, e-mail: citbialapodlaska@go2.pl
  • PTTK w Lublinie www.lublin.pttk.pl
  • Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej

Informacji turystycznej udzielą:

PTTK w Lublinie www.lublin.pttk.pl/

Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna www.lrot.pl/

Jednostki administracyjne:

• Urzędów (kraśnicki, woj. lubelskie)
• Dzierzkowice (kraśnicki, woj. lubelskie)