Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Drewniki

Kod obszaru:

PLH060059

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

65,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na Działach Grabowieckich we wschodniej części Wyżyny Lubelskiej, na wysokości 210-270 m n.p.m. i obejmuje zbocza nad niewielkim ciekiem wodnym - Milutką - dopływem Wojsławki. Na stromym zboczu o ekspozycji zachodniej pokrywa lessowa zalegająca na opoce kredowej poprzecinana jest głębokimi wąwozami. W obszarze przeważają gleby brunatne, jedynie w miejscach odsłonięcia podłoża kredowego wykształcają się rędziny.

Znaczną część obszaru zajmują lasy - 88%, w tym dobrze wykształcony grąd subkontynentalny z panującym w drzewostanie bukiem, który osiąga tu północno-wschodnią granicę swego zasięgu, i grabem. W runie rosną gatunki charakterystyczne: turzyca orzęsiona, gwiazdnica wielkokwiatowa, marzanka wonna, zawilec gajowy, gajowiec żółty, żankiel zwyczajny, przytulia wiosenna, trzmielina brodawkowata i inne oraz gatunki chronione: buławnik wielkokwiatowy, wawrzynem wilczełyko, kopytnik pospolity, gnieźnik leśny, listera jajowata, a na podłożu wapiennym obuwik pospolity.

W miejscach odsłonięcia podłoża kredowego występują bogate gatunkowo płaty muraw kserotermicznych, w tym jeden z większych (ok 0,5 ha) w regionie, i zbiorowisk okrajkowych z zespołu kserotermofilnych ziołorośli okrajkowych. Na murawach rosną m.in.: oman wąskolistny, turzyca niska, głowienka wielkokwiatowa, wisienka stepowa, powojnik prosty, ostrożeń pannoński, zawilec wielkokwiatowy, perz siny, tymotka Boehmera, turzyca wczesna, turzyca siedmiogrodzka.

W granicach obszaru znajdują się dwa typy siedlisk z Załącznika I oraz jeden gatunek roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny komunikacyjnie. Leży 6 km na północ od Skierbieszowa przy drodze Chełm - Zamość. Z Zamościa do Skierbieszowa kursują PKS (jadą one ok. 30 min.). Dojazd samochodem z Zamościa zajmuje ok. 20 min. Jedynymi obiektami bazy noclegowej na terenie Parku są gospodarstwa agroturystyczne w Skierbieszowie. Zapleczem noclegowym dla turystów mogą też być pobliskie miasta Zamość i Krasnystaw.

Głównym walorem obszaru jest przyroda zalesionej doliny małej rzeki. Rozwinęły się tu różne formy turystyki:

 • turystyka piesza i rowerowa: przez teren Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego przebiegają 3 szlaki turystyczne:
  • zielony - "Szlak po Działach Grabowieckich"
  • żółty - "Szlak Ariański" prowadzi z Rejowca Fabrycznego do Skierbieszowa, przez obszar Pagórów Chełmskich i Działów Grabowieckich. Przybliża tradycje innowiercze dawnej szlachty ziemi chełmskiej i pozwala poznać wiele interesujących zabytków architektury. W okolicach Chełma możemy zobaczyć dwór Morawskich oraz park i pomniki przyrody w Rejowcu Fabrycznym, zespół pałacowo - parkowy Woronieckich z I połowy XIX w. w Rejowcu - dawnym mieście założonym przez Mikołaja Reja. Dalej na szlaku spotkamy wzgórze widokowe „Góra Ariańska", ruiny renesansowego zamku w Krupem oraz zabytki Krasnegostawu
  • niebieski - "Szlak Tadeusza Kościuszki" prowadzi przez teren Obniżenia Dubienki, z pagórkami i dolinami rzecznymi oraz urozmaicony krajobraz Działów Grabowieckich z licznymi wyniosłościami i wierzchowinami oddzielonymi obniżeniami i dolinami rzecznymi. Umożliwia poznanie związków Tadeusza Kościuszki z ziemią chełmską oraz zwiedzanie licznych obiektów przyrodniczych i zabytków architektury
  • ścieżka przyrodniczo-historyczna "Stryjowskie Wąwozy",
 • turystyka konna,
 • turystyka krajoznawcza - w Skierbieszowie znajduje się wiele zabytków kultury np: obronny zamek w Skierbieszowie, kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, rezydencja biskupów chełmskich z XVIII w. W granicach Parku znajduje się wiele cennych zabytków architektury. Należą do nich: późnorenesansowy kościół w Bończy (XVI w.; przebudowany ze zboru kalwińskiego), kościoły w Skierbieszowie (XVII w.) i Surhowie (XIX w.), otoczone parkami zespoły pałacowe i dworskie w: Surhowie (1820 r.), Orłowie Murowanym (1842 r.), Stryjowie (1897 r.), Kalinówce (XIX w.), Łaziskach (XX w.), park podworski w Hajownikach. Inne zabytkowe obiekty to: ruiny zajazdu w Kraśniczynie, karczma w Czajkach, zespół zabytkowych zabudowań we wsi Brzeziny oraz grodzisko w Skierbieszowie, pozostałości zamczyska w Orłów Murowany zwane "Murami".

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem dla obszaru jest: dla lasów - nadmierne wycinanie drzew, dla muraw - sukcesja, poza tym intensyfikacja upraw i zaśmiecenie. Planuje się niekorzystne dla przyrody obszaru nowe zalesienia i budowę zbiornika retencyjnego.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Skierbieszowski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin http://lublin.rdos.gov.pl/, tel. (81) 71 06 500, fax. (81) 71 06 501 , e-mail : sekretariat@rdos.lublin.pl

Informacji turystycznej udzielą:

 • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, www.lrot.pl/
 • Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej, 20-113 Lublin ul. Jezuicka 1/3, tel. 81 532-44-12, e-mail: infotur@loit.lublin.pl
 • PTTK Oddział w Zamościu, Urząd Miasta Zamość, ul. Staszica 31, 22-400 Zamość, tel. 84 639 31 43, 84 627 15 64, http://zamosc.pttk.pl
 • Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 84/ 639 22 92, tel/fax 84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.pl, www.zoit.zamosc.pl
 • Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie ul. Zielona 3 tel. 084-621-36-54, turystyka5@onet.euPunkt Informacji Turystycznej w Skierbieszowie,
 • Oddział PTTK w Zamościu www.zamosc.pttk.pl
 • PTTK w Lublinie www.lublin.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Skierbieszów (zamojski, woj. lubelskie)