Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego

Kod obszaru:

PLH020091

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1118,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar stanowi kompleks łąk kośnych wilgotnych i świeżych oraz szuwarów po obu stronach rzeki Oleśnicy i Boguszyckiego Potoku. Obejmuje on też las (w tym priorytetowe łęgi olszowo-jesionowe) oraz w nieznacznym stopniu pola uprawne. Obszar obejmuje fragment doliny rzeki Oleśnicy i Boguszyckiego Potoku. Wody zajmują 2% obszaru, lasy - 36%, w tym iglaste i liściaste (łęgi olszowo-jesionowe) po 17% terenu, kompleks łąk 30%, a tereny rolne - 32%. Ostoję rozcina w południowej części obwodnica miasta Oleśnica.

Jest to jedno z dwóch w województwie dolnośląskim, najbardziej na zachód wysunięte stanowisko czerwończyka fioletka. Na łąkach rośnie rdest wężownik, roślina żywicielska gąsienic tego motyla. Żyją tu również licznie populacje trzepli zielonej, pachnicy dębowej, czerwończyka nieparka, kumaka nizinnego, wydry i bobra.

Dane zaktualizowane w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży na Równinie Oleśnickiej, w sąsiedztwie miasta Oleśnica, pomiędzy miejscowościami: Rataje, Boguszyce, Kolonia Miodary, Nowica, Sosnówka, Ostrowina, Junoszyn, Cieśle, Spalice. Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Oleśnica - Trzebnica, 4 km na północ od Oleśnicy do miejscowości Nowosiedlce gdzie trzeba skręcić na północny wschód do Boguszyc.

Turyści korzystają z bazy hotelowej w Oleśnicy oraz usług gospodarstw agroturystycznych.

Gmina Oleśnica to atrakcyjne tereny dla wszystkich, którzy chcą spędzić wolny czas z korzyścią dla zdrowia, zrelaksować się, a przy tym poznać znajdujące się na jej terenie zabytki śląskiej architektury i sztuki. Pobyt na terenie gminy urozmaicą zasobne lasy oczekujące grzybiarzy i miłośników przyrody.

Szlaki rowerowe:

Na terenie gminy zostały poprowadzone i oznakowane 4 trasy rowerowe. Przebiegają one przez ponad 20 miejscowości, w których znajdują się mniej lub bardziej wartościowe zabytki (patrz: Gmina Oleśnica – zabytki). Wiodą przez tereny o bardzo małych przewyższeniach, prawie równinne. Wszystkie trasy powiązane są z Oleśnicą, rozpoczynają się i kończą w centrum miasta – w rynku, co wzbogaca i urozmaica ich wartość. Są to trasy o średnim stopniu trudności.

 • Trasa pałacowa – oznakowana kolorem niebieskim, o długości ok. 38 km. Prowadzi z Oleśnicy przez Spalice, Boguszyce, Miodary, Brzezinkę, Sokołowice, Cieśle, Wyszogród, Nowoszyce, Świerzną do Oleśnicy. Trasa przebiega drogami lokalnymi, z wyjątkiem Oleśnicy i odcinka Nowowszyce – Oleśnica.
 • Trasa parkowa – oznakowana kolorem czerwonym, o długości ok. 42 km. Prowadzi z Oleśnicy przez Spalice, Boguszyce, Sokołowice, Ostrowinę, Junoszyn, Ligotę Polską, Poniatowice, Stronię, Zarzysko, Wszechświęte, Wyszogród, Bogusławice do Oleśnicy. Z wyjątkiem Oleśnicy i odcinka między Sokołowicami a Ostrowiną, trasa przebiega drogami lokalnymi. Częściowo prowadzi przez lasy.
 • Trasa ulicówek – oznakowana kolorem żółtym, o długości ok. 30 km. Prowadzi z Oleśnicy przez Spalice, Boguszyce, Dąbrowę, Jenkowice, Smardzów, Nieciszów, Bystre do Oleśnicy. Poza Oleśnicą trasa przebiega drogami lokalnymi.
 • Trasa podworska – oznakowana kolorem czarnym, o długości ok. 31 km. Prowadzi z Oleśnicy przez Ligotę Wielką, Smolną, Zbytową, Ligotę Małą, Krzeczyn, Bystre do Oleśnicy. Trasa przebiega, poza Oleśnicą, drogami lokalnymi. Częściowo prowadzi przez lasy

Oleśnica

Oleśnica jest jednym z najstarszych i najbardziej interesujących miast średniej wielkości na Dolnym Śląsku. O jej atrakcyjności decyduje położenie, piękna panorama miasta, akcentowana wysokimi wieżami, liczne zabytki i bogata historia, będąca mieszanką trzech kultur: polskiej, czeskiej i niemieckiej.

 • Zamek - dzisiejszy zespół zamkowy to największy i najcenniejszy zabytek Oleśnicy, jeden z najcenniejszych zabytków na Dolnym Śląsku. Powstał na miejscu pierwszego drewnianego grodu obronnego, otoczonego fosą i nasypem ziemno-drewnianym z palisadą, który mógł powstać już w XI lub XII w. Gród ten strzegł ważnego szlaku handlowego („bursztynowego") biegnącego z południa przez Kłodzko, Wrocław, Toruń nad Bałtyk i był też ośrodkiem administracji książęcej.
 • Kościół św. Jana Apostoła i Ewangelisty - kościół ten od wieków pełni bardzo ważną rolę w życiu społeczności oleśnickiej. Jest najważniejszą świątynią w mieście. Zaliczany jest do najcenniejszych kościołów na Dolnym Śląsku. Był niegdyś kościołem zamkowym, zależnym od władców mieszkających w zamku. W latach 1538-1945 w posiadaniu ewangelików, nosił wtedy wezwanie św. Jana Chrzciciela.
 • Rynek - rynek został wytyczony po uzyskaniu przez Oleśnicę praw miejskich w 1255r. Był on dużym rynkiem, miał wymiary 140x70m. Odchodziło z niego 11 ulic - z narożników po dwie i trzy ulice z trzech pierzei. Tyle ulic odchodzących od rynku miały tylko znaczące ośrodki miejskie.
 • Kościół Zbawiciela - pierwotnie była to synagoga, wzniesiona z cegły w stylu gotyckim w końcu XIV lub na pocz. XV w. Wzmiankowana była po raz pierwszy w 1417r.
 • Kościół Świętej Trójcy - jest jedynym w pełni barokowym kościołem w mieście. Był także jedynym kościołem katolickim do 1945r. Wzniesiony został w latach 1738-1744 z inicjatywy księdza Leopolda Jana Pientaga oraz Johana Wintera - pierwszego kościelnego, przez nielicznych, miejscowych i okolicznych katolików.
 • Dom Wdów - zbudowany został w 1683r. z inicjatywy i funduszy księcia Sylwiusza Fryderyka wirtemberskiego. Dom ten służył wdowom i ich rodzinom po zmarłych pastorach ewangelickich.
 • Mury obronne

Zagrożenia:

Obszar jest zagrożony przez zmianę sposobu użytkowania (zaoranie pod uprawy kukurydzy lub wierzby), przez meliorację oraz zmiany w stosunkach wodnych w dolinie Oleśnicy wskutek budowy stawów prywatnych oraz obwodnicy drogowej miasta Oleśnica, a w przyszłości projektowanego zbiornika retencyjnego na rzece Oleśnicy. Ze względu na sąsiedztwo miasta i wiosek, występuje też zagrożenie skażenia ściekami i nawozami, składowania odpadów, jak też wypalania traw na wiosnę. Istotnym problemem jest też zaniechanie użytkowania i zarastanie łąk przez olszę czarną, wierzby, trzcinę, nawłoć późną, sadźca konopiastego, wiązówkę błotną i ostrożenia polnego. Zwiększa się również presja miejscowej ludności poprzez zabudowę i ruch weekendowy.

Zbiorowiskom łęgowym zagraża prowadzenie na gruntach leśnych nieodpowiednich dla siedliska leśnego działań gospodarczych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Las Boguszycki - rezerwat leśny
• Mokradła Boguszyckie - rezerwat leśny
• Ols Spalicki - rezerwat leśny
• Olsy Sokołowickie - rezerwat leśny
• Dęby Boguszyckie - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• piskorz - ryba
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław tel. (71) 340 68 07, fax (71) 340 68 06 e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl/
Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław www.dot.org.pl
Nadleśnictwo Oleśnica Śląska

Jednostki administracyjne:

• Oleśnica (oleśnicki, woj. dolnośląskie)