Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Górnej Mierzawy

Kod obszaru:

PLH260017

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

912,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar położony jest w obrębie mezoregionów: Wyżyny Miechowskiej i Garbu Wodzisławskiego. Na tym terenie pierwotne utwory górnokredowe pokryte zostały przez margle kredowe oraz wapienie trzeciorzędowe. Dolina rzeczna o urozmaiconej rzeźbie terenu. Powierzchnię pokrywają szerokie, płaskie garby i kopiaste lub spłaszczone wzgórza, zbudowane z odpornych na wietrzenie, zwięzłych i twardych skał. Wzniesienia zazwyczaj przebiegają w kierunku z zachodu na wschód oraz z północnego - zachodu na południowy - wschód. Południowa część obszaru ma bardziej nizinny charakter - spotyka się tu płaskie i szerokie obniżenia, przez które przepływają niewielkie rzeki i strumienie. W północnej - zlokalizowane są kompleksy stawów, otoczonych licznymi kanałami i strumieniami. Ostoja zabezpiecza kompleks naturalnych ekstensywnie użytkowanych łąk świeżych i zmiennowilgotnych, miejscami z obecnością gatunków chronionych roślin. Siedliska łąkowe zasiedlane są przez wyjątkowo liczne populacje czerwończyka fioletka i czerwończyka nieparka. Dla ochrony tych dwóch gatunków jest to jeden z najistotniejszych obszarów w regionie. Stwierdzono również występowanie traszki grzebieniastej i modraszka telejusa.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Miechów:
Gmina i Miasto Miechów położone są w obrębie Wyżyny Miechowskiej nachylonej łagodnie w kierunku południowo wschodnim. Wyżynę tę przecina wiele do lini lasów tworzących rezerwaty takie jak: „ Lipny Dół” w okolicach Książa Wielkiego „ Babia Góra” w Tunelu czy „ Złota Góra” w Jaksicach. Tworzą one urokliwe trasy widokowe ukazujące piękno przyrody. Większość z traktów drogowych wykonana jest z nawierzchni asfaltowej co przy stosunkowo małym natężeniu ruchu samochodowego wykorzystywane jest jako miejsca wycieczek rowerowych.
Dożynki powiatu Miechowskiego, Święto Plonów w Miechowie odbywają się impreza rowerowa przeprowadzona przez Miechowski Dom Kultury. Miechów otrzymał prawa miejskie już w 1290 roku. Tuz przy Rynku znajduje się zabytek klasy „ 0” – Bazylika mniejsza. Kościół i klasztor bożogrobców ufundował w 1163 r . Jaksa z rodu Grafitów. Klasztor miechowski był pierwszym w Polsce i pierwszym w Europie reprezentantem idei i kultu Grobu Bożego. W Krakowie odbywa się Wielki Finał Małopolskiego Festiwalu Smaku – największej w Polsce regionalnej imprezy kulinarnej. Na festiwal, który będzie trwał dwa dni zaplanowano plebiscyt dla publiczności i konkurs, podczas którego eksperci wyłonią najlepszych małopolskich producentów żywności.

Zagrożenia:

 • Regulacja koryta rzeki (na znacznym fragmencie już uregulowane, cykliczne czyszczenie koryta zagraża organizmom wodnym)
 • Osuszanie łąk - melioracje
 • Obniżanie poziomu wód
 • Zarastanie (sukcesja w kierunku zarośli i lasu) siedlisk półnaturalnych -łąk świeżych i wilgotnych
 • Zatruwanie, osuszanie, zasypywanie śmieciami i gruzem torfianek i oczek wodnych
 • Presja urbanizacyjna
 • Zalesianie łąk
 • Chemizacja rolnictwa

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian biały - ptak
• trzmielojad - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• zimorodek - ptak
• derkacz - ptak
• gąsiorek - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalny Portal Internetowy "Wrota Małopolski", e-mail: wrota@malopolska.mw.gov.pl, tel. +48 12 63 03 521 fax +48 12 63 03 503
 • Małopolska Organizacja Turystyczna Biuro: Kraków 31-028, ul. św. Krzyża 14, tel./fax: (0 prefix 12) 421-16-04 Tel. (012) 421-15-36 Siedziba: Kraków 31-033, ul. Westerplatte 15, e-mail: biuro@mot.krakow.pl, www.mot.krakow.pl
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski Kraków, ul. Westerplatte 5, tel. (012) 4222676 tel. (012) 422 85 28 bort@krakow.pttk.pl tel. (012) 422 26 76, pttk_krakow@poczta.onet.pl, fax. (012) 422 37 23, http://krakow.pttk.pl
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ul. Smoleńsk 29-31 31-112 Kraków tel. (012) 61 98 120, (012) 61 98 121, fax: (012) 61 98 122, http://krakow.rdos.gov.pl/, e-mail: sekretariat@rdos.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Sędziszów (jędrzejowski, woj. świętokrzyskie)
• Kozłów (miechowski, woj. małopolskie)