Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Skrwy Lewej

Kod obszaru:

PLH140051

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

129 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja jest położona w Kotlinie Płockiej. Na ostoję składa się dno doliny śródleśnej rzeki (Skrwa Lewa), otaczające ją stoki (porośnięte lasami iglastymi i liściastymi) z niewielkim fragmentem pozadolinowym oraz (we fragmencie ujściowym) częściowo sztuczny zbiornik wodny. Prawie 81% terenu znajduje się w granicach Włocławsko-Gostynińskiego Parku Krajobrazowego (i jednocześnie jest w zarządzie lasów państwowych). Pozostałe 19% ostoi leży w otulinie parku krajobrazowego. Niewielki fragment południowy znajduje się na gruntach prywatnych.

Ostoja ma na celu ochronę zbiorowisk łęgowych w dolinie małej rzeki wraz z fragmentami zbiorowisk wilgotnych łąk. Wartość ostoi podkreśla stanowisko storczyka obuwika, znajdujące się na północnej granicy zasięgu tego gatunku.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony w bliskiej odległości od Płocka - dobry dojazd transportem publicznym (kolej, autobusy). Do gmin na terenie, których leży ostoja, można dojechać drogą numer 62 (Nowy Duninów) oraz drogą numer 60 (Gostynin). Sąsiedztwo Płocka zapewnia zróżnicowaną bazę gastronomiczną i noclegową. Na terenie gmin znajdują się liczne gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki wypoczynkowe oraz punkty gastronomiczne oferujące dania z ryb.

Gmina Nowy Duninów położona w północnej części Pojezierza Gostynińskiego, w dolinie Wisły, w bezpośrednim sąsiedztwie Zbiornika Włocławskiego. Na terenie Nowego Duninowa znajduje się port rzeczny na Wiśle. Zabytki:

  • Kościół pod wezwaniem NMP w Duninowie (1901-10).
  • Kościół w Soczewce (1906),
  • zespół pałacowy w Duninowie (pałac z 1876 r., Najstarszą budowlą jest pałacyk myśliwski (koniec XIX). Powstał w wyniku wielokrotnej przebudowy dworu z XV wieku.
  • zameczek neogotycki w Duninowie z XIX w. z okrągłą wieżą. Otoczony parkiem.
  • zespół dworski w Soczewce (XIX w.).
  • w parkach otaczających stare dworki znajdują się drzewa - pomniki przyrody (lipy, modrzewie, dęby).

Krajobraz gminy Gostynin jest urozmaicony dzięki utworom polodowcowym - ozom, (piaszczysto - żwirowym pagórkom porośniętymi lasami mieszanymi), jeziorom rynnowym oraz wzgórzom morenowym.

Na terenie obu gmin można uprawiać turystykę pieszą, rowerową, konną, kajakarstwo, żeglarstwo.

Zagrożenia:

  • Zagrożeniem (potencjalnym) dla charakteru doliny (choć być może nie dla zestawu zbiorowisk) są plany wybudowania kilku trwale piętrzących progów w dolinie i stworzenie niewielkich rozlewisk.
  • Zagrożeniem dla charakteru zbiornika i jego brzegów może być nadmierna eksploatacja rekreacyjna i wędkarska.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Włocławsko-Gostyniński Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.warszawa.rdos.gov.pl, e-mail: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, fax: (022) 55 65 602, tel.: (022) 55 65 600
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Ciołka 10 A, pokój 201, 221, 01-402 Warszawa, tel.: (22) 877 20 10, fax: (22) 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl, strona internetowa: http://www.mrot.pl
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny województwa mazowieckiego
Lasy Państwowe
Włocławsko-Gostyniński Park Krajobrazowy, e-mail: gwpk@xl.wp.pl, fax: (054) 28 41 948, tel.: (054) 28 42 226

Jednostki administracyjne:

• Nowy Duninów (płocki, woj. mazowieckie)
• Gostynin (gostyniński, woj. mazowieckie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska