Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dąbrowy Ceranowskie

Kod obszaru:

PLH140024

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

161,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar stanowi fragment rozległego kompleksu leśnego porastającego zwydmiony taras nadzalewowy rzeki Bug (99% powierzchni ostoi zajmują tereny leśne, w większości liściaste). Rzeźba terenu jest lekko pofalowana. Deniwelacja dochodzi do 3 m. Dominują tu gleby autogeniczne wytworzone z piasków gliniastych i słabogliniastych pochodzenia wodnolodowcowego, zaliczane do typów gleb: brunatnych kwaśnych, płowych oraz rdzawych.
Jeden z najcenniejszych na terenie Niziny Południowopodlaskiej kompleksów dąbrowów świetlistych. Pomimo stosunkowo młodego drzewostanu (35-86 lat) cechują się one bardzo bogatym, reprezentatywnym i bujnym runem. Szczególnie licznie występują tu przedstawiciele kserotermicznych lasów dębowych. Na obrzeżach obszaru, na granicy pole-las w wielu miejscach dąbrowy te tworzą mozaikę z należącymi do ich kręgu dynamicznego zbiorowiskami nitrofilnych (azotolubnych), ciepłolubnych okrajków, ciepłolubnymi zaroślami budowanymi przez derenia świdwę, szakłaka pospolitego, trzmielinę brodawkowatą i znacznie rzadszą śliwę tarninę. Oprócz dominujących powierzchniowo dąbrów występują tu grądy subkontynentalne zróżnicowane na dwa podzespoły. Większość płatów cechuje się zniekształconym drzewostanem w skutek pinetyzacji (czyli degeneracji fitocenozy leśnej polegająca na wprowadzeniu do drzewostanu liściastego drzew iglastych lub wyeliminowaniu drzew liściastych z drzewostanu mieszanego; związana z gospodarką zrębami zupełnymi oraz sztucznym odnawianiem lasu) oraz intensywnymi procesami regeneracji gatunków właściwych grądom.
Wśród ponad 200 gatunków roślin naczyniowych tu występujących, na uwagę zasługuje znaczna ilość gatunków chronionych i zagrożonych, figurujących na regionalnej czerwonej liście. Populacje niektórych z nich, m.in. pierwiosnki lekarskiej, miodownika melisowatego, przylaszczki pospolitej, konwalii majowej, turówki wonnej czy orlika pospolitego osiągają duże liczebności.

Dane wprowadzono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Ceranów to wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sokołowskim, w gminie Ceranów, w połowie drogi pomiędzy Kosowem Lackim a Sterdynią, nad Czarną Strugą. Około 810 mieszkańców. Miejscowość jest siedzibą gminy Ceranów.
Wieś leży w sąsiedztwie dwóch kompleksów leśnych, oddzielonych od siebie doliną Bukowej, dopływu Bugu.
Wieś leży na szlaku komunikacyjnym pomiędzy Sokołowem Podlaskim, Kosowem Lackim i Zambrowem.
Obszar dla miłośników wypoczynku w lesie. Ceranów leży w sąsiedztwie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i Puszczy Sterdyńskiej w dolinie rzeki Strugi. Okoliczne bory nosiły niegdyś nazwę puszcz: Ceranowskiej, Sterdyńskiej i Kiełpienieckiej. Są to głównie lasy sosnowe, czyli bory z domieszką dębu, brzozy, osiki i świerku. Podszycie stanowi głównie jałowiec i leszczyna, a runo – mchy, jagody, borówki, paprocie, grzyby i wrzos.
Warto zobaczyć:
- Pałac z 1877 zbudowany wg projektu Bolesława Podczaszyńskiego na planie prostokąta, z piętrowymi ryzalitami po bokach.
- Kościół parafialny w Ceranowie pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, wybudowany w latach 1872–75
- Plebania w Ceranowie. Plebania z 1927 roku, murowana, wybudowana staraniem ks. Jana Kłopotka na miejscu poprzedniej zbudowanej z bali drewnianych.
- Pomnik przyrody - aleja drzew przy szosie w kierunku Sterdyni.
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. ul. Ciołka 10 A, p. 201, 221 w Warszawie. Można zapoznać się ze stronę internetową ROT Mazowsze: www.mrot.pl a w razie szczegółowych pytań skontaktować się mailowo: biuro@mazowsze.mrot.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) w województwie mazowieckim można odwiedzić w Przasnyszu (LOT Północnego Mazowsza), Ostrołęce (Kurpiowska Organizacja Turystyczna), Siedlcach (Nadbużańska LOT), Ossowie/Kobyłce (LOT "Cud nad Wisłą”), Nowym Dworze Mazowieckim (LOT Trzech Rzek), Ostrowi Mazowieckiej (Powiatowa Organizacja Turystyczna).

Zagrożenia:

Ze względu na stosunkowo młody wiek drzew, zwłaszcza dębów, w najbliższych 2-3 dekadach gospodarka leśna, polegająca na pozyskaniu drewna, nie stanowi istotnego zagrożenia dla chronionych siedlisk przyrodniczych. Znacznie większe niebezpieczeństwo w utraceniu swoistych cech dąbrowy świetlistej należy upatrywać w spontanicznych procesach jakie zachodzą w świecie roślin. Konkurencja ze strony dynamicznie rozbijających się populacji graba i leszczyny mogą doprowadzić w najbliższej przyszłości do znacznego zacienienia dna lasu. W efekcie nastąpi wycofywanie się gatunków ciepło i światłolubnych na korzyść gatunków cieniolubnych i ogólno leśnych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Podjabłońskie - rezerwat leśny
• Nadbużański - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Jednostki administracyjne:

• Ceranów (sokołowski, woj. mazowieckie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska