Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Buczyny w Nadleśnictwie Brzeziny

Kod obszaru:

pltmp367

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

453,8 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Okolice Brzezin - dawniej porośnięte prastarą puszczą - są rekreacyjnym zapleczem Łodzi. Składają się na nie malownicze tereny oraz niezwykle ciekawe, uformowane podczas ostatniego zlodowacenia morenowe doliny rzek Mrogi i Mrożący. W zachodniej części gminy Brzeziny znajduje się obszar Buczyny w nadleśnictwie Brzeziny.
Prawie 80% powierzchni zajmuje kwaśna buczyna, wyznaczająca granicę zasięgu w centralnej Polsce. Poza tym występuje grąd środkowoeuropejski oraz lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Do omawianego obszaru można dojechać drogą krajową nr 72. Tą trasą kursują również autobusy relacji Łódź – Brzeziny, najbliższy przystanek znajduje się w Paprotni. Bazę noclegową stanowią gospodarstwa agroturystyczne w pobliskich miejscowościach: Polik, Tadzin, Janinów. Poza tym w Rochnie i Tworzyjankach można wypocząć w tamtejszych ośrodkach wypoczynkowych.
Największą ofertą gastronomiczną dysponują Brzeziny. Tam też znajduje się wiele cennych zabytków, do których należą:
Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego - gotycka, murowana świątynia parafialna, ufundowana w 1321 r., w której znajduje się późnorenesansowy ołtarz XVII wieku.
Drewniany kościół p.w. św. Anny - wzniesiony w 1719 r. W świątyni warto zobaczyć cenny obraz w ołtarzu głównym oraz obrazy św. Walentego i św. Barbary.
Zespół klasztoru Reformatów - pierwotnie drewniany ufundowany w 1627 r., obecnie składający się z kościoła p.w. św. Franciszka z Asyżu wzniesionego w1754 r. i klasztoru, wzniesionego w początkach XVIII stulecia.
Kościół pw. Ducha Świętego - murowany, barokowy kościół ss. Bernardynek ufundowany w 1737 r. przez Józefa. Lasockiego.
Na uwagę zasługują także miejscowe cmentarze: ewangelicki i żydowski oraz istniejące od 1972 r. Muzeum Regionalne.
W Małczewie znajduje się zespół dworsko - parkowo - gospodarczy: murowany dwór, czworaki, stróżówka, obora i pozostałości parku. W Witkowicach jest zespół dworsko - parkowo – gospodarczy, a w Grzmiącej znajduje się murowany kościół Mariawitów wzniesiony ok. 1900 r. Za starszą częścią tej osady, wzdłuż zabudowań ciągnie się głęboko wcięta dolina potoku o tej samej nazwie, będącego dopływem Mrożycy. W środkowej części tego potoku znajduje się zespół źródeł, wypływających z północnych stoków Wzniesień Łódzkich. W niszach źródliskowych zachowała się unikalna flora i fauna, z wieloma gatunkami zagrożonymi wyginięciem.
W okolicy ciągnie się kilka szlaków turystycznych. W oddalonym o ok. 7 km Tadzinie, znajdującym się w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich oraz Górnej Mrożący, spotykają się szlaki piesze: po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, łącznikowy Brzeziny – Tadzin, z Brzezin do doliny Mrogi oraz rowerowy: po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Znakowane szlaki piesze i rowerowe prowadzą głównie po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich.
Na terenie gminy Brzeziny żywe są tradycja i folklor. Przykładem tego są wyroby rękodzieła ludowego, w tym piękne stroje ludowe regionu brzezińskiego.
Punkt informacji turystycznej w Brzezinach.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, http://lodz.rdos.gov.pl/, rdos@lodz.uw.gov.pl, tel. (0 42) 664 11 35; fax. (0 42) 664 21 66.
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Łęczyckiej, www.leczyca.pl, lotleczyca@op.pl, tel. (0-24) 721 89 65.

Jednostki administracyjne:

• Brzeziny (brzeziński, woj. łódzkie)