Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Żyznów

Kod obszaru:

pltmp566

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

7637,1 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar występowania dziesięciu siedlisk z Dyrektywy Siedliskowej: murawy kserotermiczne, zmiennowilgotne łąki trzęś licowe, niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie, kwaśne buczyny, ciepłolubne buczyny storczykowe, grąd środkowoeuropejski, bory i lasy bagienne, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe, sosnowy bór chrobotkowy.
Występuje tu też 11 gatunków z Dyrektywy Siedliskowej (3 gatunki ssaków, 1 motyl, 1 płaz, 1 minóg, 4 bezkręgowce, 1 roślina).

Dane wprowadzono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar położony jest w centralnej części Kotliny Sandomierskiej (Równina Tarnobrzeska i północna część Płaskowyżu Kolbuszowskiego), porośniętej w dużej mierze lasami.
Do obszaru można dojechać drogą Tarnobrzeg – Stalowa Wola - Nowa Dęba.
Turystyka krajoznawcza związana jest z zabytkami położonymi na obrzeżach obszaru (Baranów Sandomierski).
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, wędkarstwo. Powstało opracowanie pt. „Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej. Projekt objął swoim zasięgiem 129 116 ha obszaru chronionego w ramach Natury 2000. Planuje się modernizację istniejących i ich połączenie jednym przyrodniczym szlakiem o łącznej długości ponad 300 kilometrów, któremu nadano nazwę „Puszczy Sandomierskiej".
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego mieści się przy ul. Ściegiennego 2 p. 32 w Kielcach. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: http://www.rot.swietokrzyskie.pl lub skontaktować drogą mailową: rot@swietokrzyskie.travel. Można również odwiedzić Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Pińczowskiej (mieszczącą się przy ul. Zacisze 5, w Pińczowie, tel.: (41) 357 60 01, e-mail: promocja@pinczow.pl) lub  Lokalną Organizację Turystyczną „Ziemi Sandomierskiej” (ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, tel.: (15) 831 27 80, fax: (15) 831 21 97, e-mail: biuro@zgoda.org.pl, strona internetowa: http://www.zgoda.org.pl).

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• mopek - ssak
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• zatoczek łamliwy - bezkręgowiec
• minóg strumieniowy - ryba
• kumak nizinny - płaz

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach http://www.kielce.rdos.gov.pl, e-mail: rol00@kielce.uw.gov.pl fax: (41) 34 21 277, tel.: (41) 55 65 600
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego ul. Ściegiennego 2 p. 32, 25-033 Kielce tel.: (41) 361 80 57, 348 00 60, fax.: (41) 361 80 57 e-mail: rot@swietokrzyskie.travel, www: www.rot.swietokrzyskie.pl
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach (Alojzy Przemyski)
Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody w Kielcach

Jednostki administracyjne:

• Łoniów (sandomierski, woj. świętokrzyskie)
• Klimontów (sandomierski, woj. świętokrzyskie)
• Osiek (staszowski, woj. świętokrzyskie)
• Staszów (staszowski, woj. świętokrzyskie)
• Bogoria (staszowski, woj. świętokrzyskie)
• Iwaniska (opatowski, woj. świętokrzyskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Klubu Przyrodników - SDF pobrany ze strony internetowej Klubu Przyrodników • Serwis Robale.pl - Serwis Robale.pl