Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Tarnobrzeska Dolina Wisły

Kod obszaru:

PLH180049

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

4059,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje dolinę Wisły ograniczoną do międzywala z dużymi starorzeczami, z roślinnością naturalną, na odcinku od ujścia Wisłoki - poniżej Połańca, do Sandomierza. Jedną trzecią obszaru pokrywają wody Wisły, podobną powierzchnię zajmują siedliska rolnicze, jedną czwartą obszaru: łąki, niewielką część lasy liściaste - 4% i sady - 2%. W dolinie rzeki występują zarastające wydmy. W kilku miejscach, na kilkudziesięciometrowych wzniesieniach występują skupiska olszy czarnej z kopytnikiem pospolitym w runie. Na lewym brzegu rzeki Wisły dominują kompleksy łąk, a na prawym znaczne powierzchnie naturalnych lasów nadrzecznych i zarośli wierzbowych. Dolina jest swoistym korytarzem ekologicznym dla ptaków.

Obszar cechuje bogactwo siedlisk przyrodniczych. Obszar jest bogaty w liczne gatunki roślin (jak np. salwinia pływająca, kotewka orzech wodny czy osoka aloesowata) i zwierząt - ptaki, ryby i płazy oraz owady.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar ten w całości jest położony w Kotlinie Sandomierskiej (Równina Tarnobrzeska i północna część Płaskowyżu Kolbuszowskiego), na styku dwóch województw. Jest łatwo dostępny komunikacyjnie. Do obszaru można dojechać drogą Tarnobrzeg – Stalowa Wola - Nowa Dęba. Turyści znajdą tu wiele różnorodnych możliwości noclegowych i bogatą ofertę gastronomiczną.

Głównym walorem obszaru jest przyroda dużej rzeki. Rozwinęły się tu różne formy turystyki: turystyka piesza, rowerowa i konna, wypoczynkowa , łowiectwo, wędkarstwo.

Turystyka krajoznawcza związana jest z zabytkami położonymi na obrzeżach obszaru, np. Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg, Sandomierz.

Powstało opracowanie pt. „Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej. Projekt objął swoim zasięgiem 129 116 ha obszaru chronionego w ramach Natury 2000. Planuje się modernizację istniejących i ich połączenie jednym przyrodniczym szlakiem o łącznej długości ponad 300 kilometrów, któremu nadano nazwę „Puszczy Sandomierskiej".

Zagrożenia:

Najpoważniejszym zagrożeniem dla łąk w międzywalu jest zaniechanie dwukrotnego w ciągu roku ich wykaszania. Łęgi zagrożone są przez nadmierny, niekontrolowany wyrąb szczególnie starych topoli czy wierzb białych, co powoduje niszczenie nielicznych już na tym terenie gniazd remiza.

Kolejne zagrożenia, to: regulacja rzeki, równanie starorzeczy, likwidacja wysp i mielizn. Zwierzętom lądowym i wodnym grozi kłusownictwo, intensywna penetracja ludzka terenu związana z wypoczynkiem, łowiectwem, wędkarstwem.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• łąki selernicowe (Cnidion dubii)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• bocian biały - ptak
• bocian czarny - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• zimorodek - ptak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• boleń - ryba
• różanka - ryba
• piskorz - ryba
• kiełb Kesslera - ryba
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09, e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, http://www.kielce.rdos.gov.pl, e-mail: rol00@kielce.uw.gov.pl, fax: (41) 34 21 277, tel.: (41) 55 65 600

Informacji turystycznej udzielą:

  • PTTK w Sandomierzu
  • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Szopena 51/302, 35-959 Rzeszów, www.podkarpackie-turystyka.pl, www.podkarpackie.travel.pl
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2 p. 32, 25-033 Kielce, tel.: (41) 361 80 57, 348 00 60, fax.: (41) 361 80 57, e-mail: rot@swietokrzyskie.travel, www: www.rot.swietokrzyskie.pl
  • Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej przy ul. Zacisze 5, w Pińczowie, tel.: (41) 357 60 01, e-mail: promocja@pinczow.pl)
  • Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemi Sandomierskiej” (ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, tel.: (15) 831 27 80, fax: (15) 831 21 97, e-mail: biuro@zgoda.org.pl, strona internetowa: http://www.zgoda.org.pl).

Jednostki administracyjne:

• Łoniów (sandomierski, woj. świętokrzyskie)
• Koprzywnica (sandomierski, woj. świętokrzyskie)
• Samborzec (sandomierski, woj. świętokrzyskie)
• Sandomierz (sandomierski, woj. świętokrzyskie)
• Osiek (staszowski, woj. świętokrzyskie)
• Połaniec (staszowski, woj. świętokrzyskie)
• Tarnobrzeg (Tarnobrzeg, woj. podkarpackie)
• Padew Narodowa (mielecki, woj. podkarpackie)
• Baranów Sandomierski (tarnobrzeski, woj. podkarpackie)
• Borowa (mielecki, woj. podkarpackie)