Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Sieradowicka

Kod obszaru:

PLH260031

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

7847,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment Płaskowyżu Suchedniowskiego i fragment Pasma Sieradowickiego ze wzniesieniami: Kamień Michniowski (435 m n.p.m) i Góra Sieradowska (390 m n.p.m). Płaskowyż Suchedniowski stanowią regularne ciągi garbów denudacyjnych zbudowanych głównie z masywnych piaskowców dolnotriasowych, na których zalegają osady plejstoceńskie. Te wzniesienia o łagodnych stokach stanowią regularne ciągi pomiędzy którymi występują zabagnione dolinki. Obszar stanowi rozległy kompleks leśny (lasy iglaste i mieszane, w mniejszym stopniu liściaste), wchodzący w skład tzw. Puszczy Świętokrzyskiej, porozdzielany strumieniami, stanowiącymi dopływy rzeki Kamiennej. W dolinach wielu z nich tworzą się podmokłe łąki i torfowiska. Teren od wschodu obejmuje rzekę Żarnówkę wraz z licznymi dopływami, przez centralną część obszaru płynie malowniczo wijąca się Lubianka, w południowo wschodniej części płynie Szczebrza, natomiast w południowej części obszaru, na zboczach Góry Sieradowskiej znajdują się źródła Świśliny.

Ostoja położona jest w kompleksie promocyjnym "Puszcza Świętokrzyska" - w dużym stopniu naturalnych lasów szpilkowych (bory bagienne, bory jodłowe i świerkowe) i liściastych (grądy, kwaśne i żyzne buczyny, łęgi) w tym o charakterze górskim. Jest to również obszar występowania znacznej liczby gatunków górskich, z których część osiąga swój kres północny. W obszarze stwierdzono 13 typów siedlisk przyrodniczych, głównie leśnych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, przy czym najlepiej wykształcone żyzne buczyny, bory i lasy bagienne oraz wyżynny jodłowy bór mieszany. Ponadto dobrze zachowane są zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, które wykształciły się w dolinach rzecznych często towarzyszom im różnego typu torfowiska.

Dane wprowadzono w 2011 roku.

Opis turystyczny:

Obszar znajduje się w pobliżu miast takich jak Starachowice, Skarżysko – Kamienna, Suchedniów, Wąchock, Bodzentyn. Stwarza to dogodne możliwości dojazdu zarówno komunikacja publiczna jak i prywatna (droga numer 42: Wąchock, Starachowice, Skarżysko – Kamienna; droga numer 7: Suchedniów, Skarżysko – Kamienna. Dzięki temu zróżnicowana oraz rozbudowana jest baza noclegowa i gastronomiczna.

Gmina Suchedniów

Mają tu początek dwa szlaki turystyczne (niebieski do Berezowa i czarny do rezerwatu przyrody Dalejów), przez gminę przechodzi także zielony szlak pieszy oraz czarny szlak rowerowy. Przez lasy suchedniowskie prowadzi szlak konny „burzący stok”. W mieście znajduje się także ścieżka dydaktyczna śladami Gustawa Herlinga – Grudzińskiego.

Zabytki m.in.: Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, cmentarz z 1830 z ponad 60 zabytkowymi nagrobkami górników, urzędników i powstańców styczniowych, dworek stylowy kryty gontem, kwadratowy tzw. Kałamarzyk z XIX wieku, szereg domów urzędniczych – dworków z XIX wieku, dworek na ul. Jasnej z XIX wieku, budynek zarządu Okręgu Wschodniego Przemysłowego, Kapliczka z okresu powstania styczniowego, Obeliski – miejsca pamięci z okresu II wojny światowej, stacja PKP z XIX wieku.

Gmina Wąchock

Znana przede wszystkim z dowcipów na temat sołtysa Wąchocka (obecnie władzę sprawuje burmistrz). Raz do roku (koniec czerwca) odbywa się Zjazd Sołtysów. Swój początek ma w Wąchocku niebieski szlak imienia E. Wołoszyna. Przez miasto przechodzą czerwony szlak turystyczny „Szlak Milenijny” oraz dwa rowerowe (czerwony i niebieski).

Zabytki to m. in.: zespół kościelno – klasztorny cystersów z XII wieku, drewniana kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena z XVIII w., ruiny dawnego zakładu metalowego z pierwszej połowy XIX w., dworek z XIX wieku „Dworek Langiewicz”, Pałac Schoenberga, stara apteka z XVII wieku.

Zagrożenia:

  • Intensywna gospodarka leśna
  • Preferowanie odnowienia monokultur sosnowych bez względu na charakter podłoża
  • Presja antropogeniczna związana głównie z osadnictwem
  • Zmiana sposobu użytkowania gruntów – zaniechanie ekstensywnej gospodarki rolnej

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Sieradowicki Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Góra Sieradowska - rezerwat leśny
• Wykus - rezerwat leśny
• Kamień Michniowski - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• jarząbek - ptak
• włochatka - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• gąsiorek - ptak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• jelonek rogacz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, http://www.kielce.rdos.gov.pl, e-mail: sekretariat@kielce.uw.gov.pl, fax: (41) 34 35 343, tel.: (41) 34 35 340, WYDZIAŁ OCHRONY PRZYRODY I OBSZARÓW NATURA 2000 telefon: (41) 34 35 365

Informacja turystyczna:

Jednostki administracyjne:

• Wąchock (starachowicki, woj. świętokrzyskie)
• Suchedniów (skarżyski, woj. świętokrzyskie)
• Bodzentyn (kielecki, woj. świętokrzyskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska