Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Kozubowska

Kod obszaru:

PLH260029

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

4256,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar położony jest w obrębie Niecki Nidziańskiej w południowo-wschodniej części Garbu Wodzisławskiego. Stanowią go w ponad trzech czwartych rozległe kompleksy leśne o zróżnicowanym składzie gatunkowym (w niemal równym stopniu mieszane, iglaste i liściaste). Pozostała część obszaru to siedliska rolnicze i siedliska łąkowe i zaroślowe. Teren charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą wykształconą na kredowym, pokrytym lessami podłożu. Wzniesienia porozcinane są licznymi dolinkami, jarami i wąwozami. Południowy fragment obszaru stanowią kompleksy podmokłych łąk i pastwisk, porozcinanych licznymi kanałami.
Ponad 80% obszaru stanowią lasy w większości grądy, bory sosnowo-dębowe, fragmenty olsów i łęgów wiązowych występują także murawy kserotermiczne z roślinnością stepową. Największy kompleks lasów grądowych i łęgowych na obszarze Niecki Nidziańskiej.
Występuje tu specyficzna postać grądu (nadnidziańska) nie spotykana w innych regionach. Na terenie ostoi jest duży udział gatunków kalcyfilnych i ciepłolubnych. Płaty roślinności charakteryzują się dużym bogactwem florystycznym, w tym udziałem gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych. Na terenie ostoi znajdują się silne i liczne populacje obuwika pospolitego (np. rezerwat Wroni Dół). Ponadto w obszarze stwierdzono obecność górskich gatunków roślin.
Ostoja Kozubowska jest jednym z głównych stanowisk jelonka rogacza w Polsce (rezerwat Polana Polichno wraz z otoczeniem) i jako taka powinna być objęta ochroną ścisłą w połączeniu z ochroną czynną (przebudowa drzewostanu – usuwanie nasadzeń modrzewia oraz usuwanie roślinności krzaczastej powodującej zacienianie dębów). Dodatkowo łąki w południowo wschodniej części obszaru zasiedla populacja modraszka telejusa, a w rosnących tam wierzbach stwierdzono występowanie pachnicy dębowej.

Dane wprowadzono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Ostoja ta usytuowana jest w północnej części Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należącego do Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Administracyjnie ostoja znajduje się we wsi Młodzawy Duże w gminie Pińczów, w powiecie pińczowskim, w województwie świętokrzyskim.
Oprócz podziwiania piękna przyrody i korzystania z jej dobrodziejstw, będąc w tych rejonach warto odwiedzić leżącą około 20 kilometrów na południe wieś Stradów. We wsi znajduje się jedno z największych grodzisk w Polsce pochodzące z wczesnego średniowiecza (VIII-XII w). Zachowany został tutaj wczesnośredniowieczny zespół osadniczy, składający się z grodu, garncarska osada produkcyjna, osada wiejska. Pracownicy Parku Krajobrazowego przygotowali ścieżkę dydaktyczną o długości 3 kilometrów oraz przybliżonym czasie zwiedzania 3 godziny. Trasa wiedzie do grodziska ze wsi Stradów. Na tej specjalnie dobranej trasie wycieczkowo-spacerowej wyznaczono przystanki:
1. Kurhan na wzgórzu zwanym Mogiła z grobem kultury pucharów lejkowatych
2. Grodzisko (na wale ziemnym przy drewniany krzyżu)
3.Grodzisko (brama)
4. Grodzisko(przy wykopie dla spływu wody).
5. Punkt widokowy na wzgórzu zw. Kopanina.
Ponadto zwiedzić można zabytkowe obiekty sakralne, między innymi w Dzierążni, Górach, Michałowie, Pełczyskach, Probołowicach, Stradowie.
Dojazd do Pińczowa możliwy jest PKS-em i busikami (najwięcej połączeń jest z Buska-Zdroju i Kielc).
Zakwaterowania najlepiej szukać w odległym o kilka kilometrów Pińczowie. Oprócz tego można skorzystać z usług licznych gospodarstw agroturystycznych w mniejszych miejscowościach.
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego mieści się przy ul. Ściegiennego 2 p. 32 w Kielcach. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: http://www.rot.swietokrzyskie.pl lub skontaktować drogą mailową: rot@swietokrzyskie.travel. Można również odwiedzić Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Pińczowskiej (mieszczącą się przy ul. Zacisze 5, w Pińczowie, tel.: (41) 357 60 01, e-mail: promocja@pinczow.pl) lub  Lokalną Organizację Turystyczną „Ziemi Sandomierskiej” (ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, tel.: (15) 831 27 80, fax: (15) 831 21 97, e-mail: biuro@zgoda.org.pl, strona internetowa: http://www.zgoda.org.pl).

Zagrożenia:

niewłaściwa gospodarka leśna, nie uwzględniająca możliwości potencjalnych i charakteru siedliska, np. nasadzanie modrzewia i sosny na siedliskach grądu i świetlistej dąbrowy, ponadto usuwanie starych spróchniałych drzew niezbędnych do życia rzadkich owadów.
tartak funkcjonujący kilkaset metrów od rezerwatu Polana Polichno zwabia chrząszcze, w tym jelonka rogacza, i przyczynia się do zmniejszenia populacji.
zarastanie muraw kserotermicznych oraz wilgotnych łąk.
osuszanie łąk, melioracje.
antropopresja: penetracja, wyłapywanie dużych chrząszczy, wypalanie dziupli.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Kozubowski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Polana Polichno - rezerwat leśny
• Wroni Dół - rezerwat leśny
• Kurhan - rezerwat leśny
• 11 pomników przyrody - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania ruda - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• orzeł przedni - ptak
• derkacz - ptak
• puszczyk uralski - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• lelek - ptak
• lerka - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, http://www.kielce.rdos.gov.pl, e-mail: rol00@kielce.uw.gov.pl, fax: (041) 34 21 277, tel.: (041) 55 65 600
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2 p. 32, 25-033 Kielce, tel.: (41) 361 80 57, 348 00 60, fax.: (41) 361 80 57, e-mail: rot@swietokrzyskie.travel, strona internetowa: www.rot.swietokrzyskie.pl

Jednostki administracyjne:

• Działoszyce (pińczowski, woj. świętokrzyskie)
• Michałów (pińczowski, woj. świętokrzyskie)
• Pińczów (pińczowski, woj. świętokrzyskie)
• Złota (pińczowski, woj. świętokrzyskie)
• Czarnocin (kazimierski, woj. świętokrzyskie)
• Wiślica (buski, woj. świętokrzyskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska