Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Kielecka

Kod obszaru:

pltmp565

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

4091,9 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar występowania szesnastu siedlisk z Dyrektywy Siedliskowej: wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi, oligotroficzne lub mezotroficzne zbiorniki wodne, starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne, nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników, jałowczyska na wapienne lub na wrzosowiskach, murawy kserotermiczne, zmiennowilgotne łąki trzęś licowe, niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, kwaśne buczyny, żyzne buczyny, grąd środkowoeuropejski, bory i lasy bagienne, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, wyżynny jodłowy bór mieszany, sosnowy bór chrobotkowi.
Występuje tu też pięć gatunków z Dyrektywy Siedliskowej, wydra, motyl: przeplatka aurinia oraz trzy gatunki roślin: sasanka otwarta, obuwik pospolity oraz dzwonecznik wonny.

Dane wprowadzono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar leży między dwoma obszarami Natura 2000: Lasy Suchedniowskie i Łysogóry.
Do obszaru Lasy Suchedniowskie najłatwiej dotrzeć koleją do Skarżyska Kamiennej. Obszar pokrywa się z Suchedniowsko Oblęgorskim Parkiem Krajobrazowym (więc o parku i rezerwatach znajdujących się na jego terenie: http://www.samper.pl/strony/Stachurska_Anna/suched.htm). Obszar pokrywają rozległe lasy - pozostałości puszczy świętokrzyskiej, są tu dobre warunki dla turystyki przyrodniczej i rowerowej. Nocleg można dostać we wsiach położonych wokół obszaru.
Do obszaru Łysogóry najlepszy dojazd to komunikacja autobusowa - np. z Kielc do św. Katarzyny. W św. Katarzynie liczne możliwości noclegu w kwaterach agroturystycznych i pensjonatach oraz w schronisku. Szlak turystyczny wiedzie na Łysicę i do klasztoru na św. Krzyżu. Na św. Krzyżu interesujące muzeum przyrodnicze. Obszar dogodny do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej a w zimie narciarstwa biegowego.
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego mieści się przy ul. Ściegiennego 2 p. 32 w Kielcach. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: http://www.rot.swietokrzyskie.pl lub skontaktować drogą mailową: rot@swietokrzyskie.travel. Można również odwiedzić Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Pińczowskiej (mieszczącą się przy ul. Zacisze 5, w Pińczowie, tel.: (41) 357 60 01, e-mail: promocja@pinczow.pl) lub  Lokalną Organizację Turystyczną „Ziemi Sandomierskiej” (ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, tel.: (15) 831 27 80, fax: (15) 831 21 97, e-mail: biuro@zgoda.org.pl, strona internetowa: http://www.zgoda.org.pl).

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
• wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)
• sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)
• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• formacje z jałowcem pospolitym Juniperus communis na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• przeplatka aurinia - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• sasanka otwarta
• obuwik pospolity
• dzwonecznik wonny

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach http://www.kielce.rdos.gov.pl, e-mail: rol00@kielce.uw.gov.pl
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego ul. Ściegiennego 2 p. 32, 25-033 Kielce e-mail: rot@swietokrzyskie.travel, www: www.rot.swietokrzyskie.pl 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach (Alojzy Przemyski)
Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody w Kielcach

Jednostki administracyjne:

• Bodzentyn (kielecki, woj. świętokrzyskie)
• Masłów (kielecki, woj. świętokrzyskie)
• Łączna (skarżyski, woj. świętokrzyskie)
• Zagnańsk (kielecki, woj. świętokrzyskie)
• Miedziana Góra (kielecki, woj. świętokrzyskie)
• Strawczyn (kielecki, woj. świętokrzyskie)
• Piekoszów (kielecki, woj. świętokrzyskie)
• Kielce (Kielce, woj. świętokrzyskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Klubu Przyrodników - SDF pobrany ze strony internetowej Klubu Przyrodników • Serwis Robale.pl - Serwis Robale.pl