Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Działy

Kod obszaru:

pltmp389

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

181,3 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Północną część regionu świętokrzyskiego, porastają rozległe kompleksy leśne. W okresie od XV do pocz. XX w. niektóre z tych terenów były intensywnie (lecz prymitywnie) eksploatowane górniczo. Wewnątrz kompleksów rozwijało się osadnictwo. Powstawały kuźnice, huty szkła. Na potrzeby leśnych osad karczowano niewielkie powierzchnie, użytkowane później jako łąki i pastwiska. Robiono to najczęściej na terenach podmokłych. Tak powstały śródleśne łąki. Do dzisiaj przetrwało ich niewiele a proces ich zanikania uległ w ostatnich latach przyspieszeniu. Obecnie nie są już użytkowane i ulegają szybkiemu zarastaniu. Zbiorowiska te charakteryzują się olbrzymią różnorodnością siedlisk i gatunków. Są niestety bardzo słabo poznane. I jako takie mogą w najbliższym czasie zniknąć. Łąka Babice jest jedną z najlepiej zachowanych i najbogatszych florystyczne łąk śródleśnych w północnej części regionu. Położona jest na obrzeżu niewielkiego kompleksu leśnego. Miejscami silnie podmokła, od najbliższych zabudowań oddzielona jest lasem. Nieużytkowana jest od ok. 10-15 lat. Jest rzadko penetrowana, miejscami trudno dostępna. Obszar zasilany jest wodami opadowymi, odprowadzanymi niewielkim ciekiem. Najcenniejsze florystycznie fragmenty łąki otaczają centrum polany (centrum zajęte jest przez szuwary turzycowe i trzcinowe). Obrzeża polany od wschodu porasta wrzosowisko. Cały obszar polany podlega coraz silniejszej sukcesji krzaczastych wierzb. Inwentaryzacja faunistyczna i florystyczna, prowadzona była nieregularnie i przypadkowo w latach 2006-2007.
Łąkę Babice porasta wiele zespołów roślinnych. Według zgodnej opinii odwiedzających (na razie sporadycznie) ten teren botaników, jest to jedna z piękniejszych i bogatszych florystycznie tego typu łąk w kraju. Wymaga ona (podobnie jak i wiele innych) dokładniejszych badań. Najcenniejszym z zespołów są dobrze wykształcone i zachowane łąki trzęślicowe. Sąsiadują z nimi inne, słabo lub nie zbadane zespoły łąkowe. Znajdują się tu jedne z najbogatszych w regionie stanowisk kosaćca syberyjskiego, mieczyka dachówkowatego i pełnika europejskiego. Dość często spotkać można rzadki w tej części kraju gatunek - gółkę długoostrogową oraz inny gatunek storczyka - kruszczyka błotnego. W dużych ilościach występuje goryczka wąskolistna.. Bardzo możliwe, że fragmenty łąk z masowo występującym pełnikiem europejskim należą do rzadkiego zespołu z pełnikiem europejskim. W centralnej części łąki, wykształciło się miejscami torfowisko przejściowe. W otaczającym łąkę lesie, wykształciły się płaty łęgów i borów bagiennych. Występujące tu gatunki fauny związane są z siedliskami wilgotnymi i podmokłymi. Licznie reprezentowane są motyle (57 gatunków). Są wśród nich najciekawsze dotychczas stwierdzone na tym terenie gatunki fauny. Licznie występują: przeplata aurinia i czerwończyk nieparek. Rzadziej 2 gatunki modraszków: telejus i alkon. Jest to ponadto ostoja kilku rzadkich gatunków ptaków: cietrzewia, derkacza, żurawia i bekasa.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar dla amatorów wypoczynku w lesie i na łąkach. Położony na skraju Puszczy Świętokrzyskiej.
Najbliższa stacja PKP w Staporkowie, możliwy również dojazd komunikacją autobusową. Oferta agroturystyczna w Odrowążku. Obszar przeznaczony dla turystyki przyrodniczej. Dla turystyki pieszej i rowerowej dobre warunki w sąsiednim projektowanym obszarze "Lasy Suchedniowskie".
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego mieści się przy ul. Ściegiennego 2 p. 32 w Kielcach. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: http://www.rot.swietokrzyskie.pl lub skontaktować drogą mailową: rot@swietokrzyskie.travel. Można również odwiedzić Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Pińczowskiej (mieszczącą się przy ul. Zacisze 5, w Pińczowie, tel.: (41) 357 60 01, e-mail: promocja@pinczow.pl) lub  Lokalną Organizację Turystyczną „Ziemi Sandomierskiej” (ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, tel.: (15) 831 27 80, fax: (15) 831 21 97, e-mail: biuro@zgoda.org.pl, strona internetowa: http://www.zgoda.org.pl).

Zagrożenia:

Najpoważniejszymi zagrożeniami dla tego terenu są: postępująca sukcesja i spadek poziomu wód gruntowych i powierzchniowych. Zarastanie terenu spowodowane jest zaprzestaniem jego użytkowania. Na obrzeżach łąki i w przyległym lesie, istnieją jeszcze rowy odwadniające. Spadek wód spowodowany jest jednak głównie trwającą od kilku lat suszą a istniejące urządzenia odwadniające, efekt ten pogłębiają. Pewien problem stanowi również okresowe wypalanie łąk.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• przeplatka aurinia - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach http://www.kielce.rdos.gov.pl, e-mail: rol00@kielce.uw.gov.pl
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego ul. Ściegiennego 2 p. 32, 25-033 Kielce e-mail: rot@swietokrzyskie.travel, www: www.rot.swietokrzyskie.pl\
Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Zbigniew Fijewski

Jednostki administracyjne:

• Stąporków (konecki, woj. świętokrzyskie)
• Bliżyn (skarżyski, woj. świętokrzyskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Klubu Przyrodników - SDF pobrany ze strony internetowej Klubu Przyrodników