Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Świśliny

Kod obszaru:

pltmp571

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

3692 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Świślina to prawobrzeżny dopływ Kamiennej. Jej źródła znajdują się w okolicach wsi Siekierno, na północ od Pasma Sieradowickiego, Gór Świętokrzyskich. Uchodzi do Kamiennej w miejscowości Nietulisko Duże.
Obszar występowania dziesięciu siedlisk z Dyrektywy Siedliskowej.
Występuje tu też pięć gatunków z Dyrektywy Siedliskowej.
Występuje tu też wiele chronionych i ciekawych gatunków roślin, nie wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej, np.: tojad dzióbaty, czosnek siatkowaty, parzydło leśne, marzanka barwierska, aster gawędka, wisienka stepowa, pluskwica europejska, kukułki: krwista i plamista, naparstnica zwyczajna, goryczka krzyżowa, oman wąskolistny, len złocisty, zaraza przytuliowa.

Dane wprowadzono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Dojazd: PKP i PKS do pobliskich Starachowic.
Noclegi: hotele w Starachowicach, kwatery prywatne w pobliskich wsiach.
Doskonałe miejsce dla amatorów wypoczynku w lesie i nad wodą, a także wędkowania i grzybobrania.
Starachowice są punktem początkowym:
• zielonego szlaku turystycznego prowadzącego do Łącznej,
• żółtego szlaku turystycznego prowadzącego do Iłży,
• czarnego szlaku turystycznego prowadzącego na Wykus,
• czerwonego szlaku rowerowego prowadzącego do Wąchocka,
• żółtego szlaku rowerowego "Leśne dukty"
Przez Starachowice przechodzi:
• czerwony szlak turystyczny prowadzący ze Skarżyska-Kamiennej do Kałkowa.
• czarny szlak rowerowy prowadzący ze Świętomarzy do Iłży.
• niebieski szlak rowerowy prowadzący ze Skarżyska-Kamiennej do Ostrowca Świętokrzyskiego
Na terenie miasta znajdują są trzy zbiorniki wodne:
• zbiornik wodny "Pasternik" (podzielony groblą na dwie części: rekreacyjną i ujęciową)
• kąpielisko "Lubianka"
• kąpielisko "Piachy"
W Starachowicach warto zobaczyć:
• zespół zakładu wielkopiecowego z XIX w. (wielki piec wraz z halą spustową, hala dawnej maszynowni, obecna łaźnia, dwie hale odlewnicze, obecnie cegielnia, dmuchawa parowa, kotłownia, dawny budynek administracyjny, kanał górny i dolny).
Dzisiejszy krajobraz założenia staszicowskiego "ciągłych fabryk żelaza na rzece Kamiennej" tworzą pozostałości klasycystycznych budowli: hala lejnicza aranżowana na cele wystawiennicze, maszynownia z warsztatami artystycznymi oraz tarasowe założenie hutnicze i obiekty układu hydrotechnicznego z podziemnym sklepionym kanałem wodnym o długości 240 m.
Wielki Piec z XIX w. - najstarsze budynki z ok. 1840 r., większość obiektów technicznych z okresu gruntownej przebudowy, ukończonej w 1899. W ruinie znajduje się jeden z najstarszych budynków dawnej dyrekcji huty; całość zakładu metalurgicznego i towarzyszące mu urządzenia techniczne: wieża wyciągowa, nagrzewnice powietrza, odpylniki gazu wielkopiecowego, kotłownia oraz zasługująca na szczególną uwagę maszyna parowa - eksponat Powszechnej Wystawy Światowej w Paryżu 1889 r., tworzą jedyny zachowany w Europie kompletny hutniczy ciąg technologiczny.
• budynek administracyjny dozorcy hutniczego z ok. 1840 r. (obecnie Muzeum Regionalne PTTK oraz siedziba i schronisko PTTK)
• budynek mieszkalny z ok. 1840 r. przy ul. Sportowej, należący niegdyś do osiedla fabrycznego przy zakładzie wielkopiecowym.
• kościół pw. św. Trójcy, wzniesiony w 1681 r., gruntownie przebudowany w końcu XIX w.
• Starachowicka Kolej Dojazdowa (Wąskotorowa) - wszystkie tory, rozjazdy i przepusty.
• Budynek dawnej poczty przy ul. Spółdzielczej z 2 poł. XIX w. Był to pierwszy, poza kościołem, murowany budynek w dawnym mieście Wierzbnik
• cmentarz żydowski, jeden z największych w regionie, powstał pod koniec XIX wieku i funkcjonował do 1946 roku.
• cmentarz katolicki przy ul. Iłżeckiej, założony ok. 1860, zachowało się około 30 nagrobków z XIX w., m.in. Józefa Szajbo, zarządcy zakładu metalurgicznego w Brodach Iłżeckich, oficera w powstaniu styczniowym 1863.
• dawny zespół fabryczny z 1 połowy XIX w. w dzielnicy Michałów.
• zwarty zespół zabudowy mieszkalnej i usługowej z okresu międzywojennego, obejmujący dom dyrektora zakładów zbrojeniowych (obecnie przedszkole), budynek nadleśnictwa (obecnie w użytkowaniu Związku Harcerstwa Polskiego, dom kultury, kolonię urzędniczą i kolonię robotniczą. Cenny drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych spłonął w latach 80. XX w. Z kościoła ocalały malowane temperą na desce obrazy autorstwa Zofii Baudoin de Courtenay.
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego mieści się przy ul. Ściegiennego 2 p. 32 w Kielcach. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: http://www.rot.swietokrzyskie.pl lub skontaktować drogą mailową: rot@swietokrzyskie.travel. Można również odwiedzić Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Pińczowskiej (mieszczącą się przy ul. Zacisze 5, w Pińczowie, tel.: (41) 357 60 01, e-mail: promocja@pinczow.pl) lub  Lokalną Organizację Turystyczną „Ziemi Sandomierskiej” (ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, tel.: (15) 831 27 80, fax: (15) 831 21 97, e-mail: biuro@zgoda.org.pl, strona internetowa: http://www.zgoda.org.pl).

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)
• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach http://www.kielce.rdos.gov.pl,
e-mail: rol00@kielce.uw.gov.pl fax: (41) 34 21 277, tel.: (41) 55 65 600
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego ul. Ściegiennego 2 p. 32, 25-033 Kielce e-mail: rot@swietokrzyskie.travel, wwww: www.rot.swietokrzyskie.pl
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach (Alojzy Przemyski)
Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody w Kielcach

Jednostki administracyjne:

• Brody (starachowicki, woj. świętokrzyskie)
• Pawłów (starachowicki, woj. świętokrzyskie)
• Kunów (ostrowiecki, woj. świętokrzyskie)
• Waśniów (ostrowiecki, woj. świętokrzyskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Klubu Przyrodników - SDF pobrany ze strony internetowej Klubu Przyrodników