Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ździary

Kod obszaru:

pltmp548

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

3253,3 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje zróżnicowane od terenów podmokłych poprzez siedliska leśno – łąkowe aż po piaszczyste wydmy. W obniżeniach wykształciły się torfowiska.
Lasy z korzystnym mikroklimatem stanowią pozostałości Puszczy Solskiej. Występują tu głównie bory: od najwilgotniejszych siedlisk boru bagiennego poprzez bór mieszany wilgotny, po bór świeży. Występują również płaty boru bagiennego olsu oraz przystrumykowego łęgu jesionowo-olszowego. Przeważają drzewostany sosnowe z domieszką dębu i brzozy.
Z rzadkich gatunków zwierząt występują tu łosie i wydry. W ostatnich latach bardzo się rozmnożyły bobry, które tworzą liczne żeremia. Stwierdzono także występowanie miejsc lęgowych głuszca, gatunku objętego ochroną prawną.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar leży na Nizinie Sandomierskiej, niedaleko granicy województw podkarpackiego i lubelskiego.
Można tam dojechać z Jarocina - rozkład jazdy PKS http://pks.jarocin.zdziary.e-podroznik.pl/rozklad/jazdy/1535/11567/49075.pks lub z Niska
O atrakcyjności ostoi stanowią walory przyrodnicze, umożliwiając rozwój ekoturystyki, w tym: wszelkich form biernego i czynnego wypoczynku związanych z atrakcjami lasu (zbiór płodów runa leśnego).
Turyści mogą korzystać z noclegów: w hotelach Niska i usług gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należy:

  • osuszenie terenu,
  • niewłaściwa gospodarka leśna,
  • zaniechanie uprawy łąk.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
• wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wilk * - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Szopena 51/302, 35-959 Rzeszów www.podkarpackie-turystyka.pl, www.podkarpackie.travel.pl

Jednostki administracyjne:

• Jarocin (niżański, woj. podkarpackie)