Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Las Rudnik

Kod obszaru:

pltmp424

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1736,3 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje żyzne lasy liściaste jednego z najbogatszych florystycznie fragmentów zwartego kompleksu Puszczy Sandomierskiej. Wykształcony na osadach pochodzenia rzecznego (piaski, piaski humusowe, mady) obejmuje zbiorowiska łęgów dębowo-wiązowo-jesionowych, olszowych i grądów oraz śródleśne łąki.
Żyzne lasy stanowią ostoję dla takich gatunków jak Allium victorialis, Allium ursinum czy Galanthus nivalis. W faunie bezkręgowców znajduje się 4 gatunki z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym rzadka Osmoderma eremita.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar położony jest w okolicach Rudnika na południowo-wschodnim krańcu Równiny Tarnobrzeskiej (Kotlina Sandomierska).
Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem i koleją. Można tam dojechać drogą Nisko – Leżajsk, na południowy wschód, wzdłuż doliny Sanu i pociągiem relacji Stalowa Wola – Przeworsk do stacji Rudnik.
O atrakcyjności ostoi stanowią walory przyrodnicze, umożliwiając rozwój ekoturystyki, w tym: wszelkich form biernego i czynnego wypoczynku związanych z atrakcjami lasu (zbiór płodów runa leśnego).
Dużą ilość informacji turystycznych można znaleźć w serwisie Wrota Podkarpackie, w tym m. in. artykuły pt.: "Opis krajoznawczy otoczenia trasy San Nizinny", "Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem zaprasza" oraz wiele innych. Na portalu Netbird.pl można obejrzeć galerię zdjęć: "Spacer po Rudniku nad Sanem"
Turyści korzystają z usług gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należy zaliczyć:

  • Zmiany stosunków wodnych
  • zaniechanie użytkowania i zalesianie śródleśnych łąk – potencjalnie
  • gospodarka leśna
  • siec transportowa

W ostatnich czasach zaobserwowano tu masowe zamieranie jesionów. Jest to wynik lat suchych i nadmiernego meliorowania terenu.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wilk * - ssak
• wydra - ssak
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin tel. 0-81 5375100
Lasy Państwowe - RDLP, Rzeszów,
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Szopena 51/302, 35-959 Rzeszów www.podkarpackie-turystyka.pl, www.podkarpackie.travel.pl

Jednostki administracyjne:

• Rudnik nad Sanem (niżański, woj. podkarpackie)