Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Las nad Braciejową

Kod obszaru:

PLH180023

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1440,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja leży na wysokości 330–421 m n.p.m. i obejmuje zalesione szczytowe partie gór (lasy liściaste). Występują tu gleby brunatne, a w południowej części także płowe. Łąki zajmują około 1% powierzchni. W lasach dominują duże płaty dobrze zachowanych i zróżnicowanych, żyznych buczyn karpackich (ponad 80% powierzchni ostoi). Grądy zajmują około 10% powierzchni, a pozostałe 9% to kwaśna buczyna i łęgi.

Występują tu cenne gatunki zwierząt z Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (czerwończyk nieparek, krasopani hera, biegacz urozmaicony, zgniotek cynobrowy, chrabąszcz pachnica, kumak górski, traszka karpacka). Występowanie gatunku traszki karpackiej wymaga potwierdzenia (stanowisko poza dotychczas przyjmowaną granicą zasięgu).

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem, choć przez ok. 10 km trzeba poruszać się drogą lokalną. Z Pilzna trzeba wyjechać w kierunku Dębicy i za mostem na Wisłoce skręcić w prawo w drogę lokalną do miejscowości Braciejowa. Turyści korzystają z bazy hotelowej w miastach (Pilzno i Dębica) oraz z usług gospodarstw agroturystycznych.

Walory przyrodnicze stanowią o atrakcyjności ostoi. Możliwe jest uprawianie górskiej turystyki pieszej i konnej oraz wszelkie formy związane z atrakcjami lasu gór niskich.

Turystyka krajoznawcza - w Braciejowej można zobaczyć ruiny zamku i grodu, według legendy zniszczonych przez Tatarów. Na polanie Kałżówka znajduje się pomnik upamiętniający walki partyzantów AK w 1944 r. W pobliskim Dobrkowie znajduje się kościół parafialny z XIV-XVI w.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należy zaliczyć różne sposoby użytkowania lasu (np. usuwanie martwych i umierających drzew i podszytu, wypas na przylegających łąkach i w lesie, wyrzucanie do lasu chwastów i resztek roślin uprawnych, gęsta sieć dróg powodująca rozdrobnienie powierzchni leśnej.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kumak górski - płaz
• traszka karpacka - płaz
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• krasopani hera * - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• zgniotek cynobrowy - bezkręgowiec
• biegacz urozmaicony - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów tel. (17) 785 00 44, (17) 785 00 44, fax (17) 852 11 09 , e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/
  • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Wysockiego 46a, tel. (16) 670-57-70

Informacji turystycznej udzielą:

  • Lokalna Organizacja Turystyczna Beskid Niski, Rynek 5, 38-400 Krosno, www.beskidniski.org.pl
  • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Szopena 51/302, 35-959 Rzeszów, www.podkarpackie-turystyka.pl, www.podkarpackie.travel.pl

Jednostki administracyjne:

• Dębica m. (dębicki, woj. podkarpackie)