Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Las Bukowina

Kod obszaru:

pltmp419

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1116,9 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje malowniczą mozaikę leśno – łąkową (bór jodłowy, lasy bukowe, łęgi olszowe i grądy), zbiorniki wodne, torfowiska i łąki (wilgotne, świeże i o zmiennym uwilgotnieniu, śródleśne jak i położone na obrzeżu lasów). Siedliska te wykształciły się na garbie zbudowanym z iłów mioceńskich, przykrytych cienką warstwą osadów lodowcowych i przewianych piasków. Występują tu cenne gatunki roślin: Allium victorialis - Czosnek siatkowaty, Allium ursinum - Czosnek niedźwiedzi czy Viola uliginosa - Fiołek bagienny.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar położony jest w północno-zachodniej, skrajnej części Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, będącego częścią Kotliny Sandomierskiej, na prawym brzegu dolnego Sanu.
Do obszaru można dojechać drogą lokalną z Ulanowa 12 km na południe wzdłuż doliny Sanu.
Specyficzne walory przyrodnicze stanowią o atrakcyjności ostoi i sprzyjają rozwojowi ekoturystyki.
Turystyka krajoznawcza: Warto zwiedzić zabytki pobliskiego Ulanowa:

 • Modrzewiowy Kościół Parafialny pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary,
 • Kościół Św. Trójcy (1690 r.) odbudowany po pożarze w 2002 roku, znajdujący się na Cmentarzu Parafialnym,
 • Pomnik papieża Jana Pawła II znajdujący się na Rynku, ofiarowany miastu przez rodaka artystę – rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego obecnie zamieszkałego w USA,
 • Domy flisackie z II połowy XIX wieku,
 • Tarczę Honoru - płaskorzeźba upamiętniająca mieszkańców Ulanowa poległych w walce o Ojczyznę w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Płaskorzeźba ta jest darem Andrzeja Pityńskiego - artysty rzeźbiarza mieszkającego obecnie w Stanach Zjednoczonych, rodaka z Ulanowa.

Turyści korzystają z usług gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należy zaliczyć:

 • zaniechanie użytkowania łąk oraz zalesianie łąk i nieużytków
 • osuszanie terenu
 • gospodarka leśna
 • Sieć transportowa
 • Uprawa
 • Wypas
 • urbanizacja

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
• wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wilk * - ssak
• kumak nizinny - płaz
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Szopena 51/302, 35-959 Rzeszów www.podkarpackie-turystyka.pl, www.podkarpackie.travel.pl

Jednostki administracyjne:

• Ulanów (niżański, woj. podkarpackie)