Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Klonówka

Kod obszaru:

PLH180022

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

136,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 310-530m n.p.m. i obejmuje górę Chełm, zalesiony fragment pasma Klonowej Góry, najdalej na północny zachód wysuniętą część Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, pomiędzy Stępiną na wschodzie i Kamienicą Górną na zachodzie. Podłoże geologiczne stanowią piaskowce i łupki fliszu karpackiego. W pokrywie glebowej dominują kwaśne gleby brunatne i płowe. Lasy liściaste (żyzna buczyna karpacka w formie podgórskiej i reglowej) zajmują 50%, mieszane – 50% powierzchni obszaru. Na obrzeżach kompleksu występuje grąd subkontynentalny, a w dolinach cieków głównie podgórski łęg jesionowy. Niewielki fragment północno-wschodniej części obszaru porasta las jodłowy.

Obszar ma istotne znaczenie dla ochrony buczyn. Znajduje się tu również populacja kumaka górskiego i traszki karpackiej.

Dane zaktualizowano w 2011 roku.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Krosno – Strzyżów do zakola Wisłoku między miejscowościami Frysztak i Wiśniowa skręcając na północny zachód, w drogę lokalną do miejscowości Huta Gogołowska. Turyści korzystają z usług gospodarstw agroturystycznych.

O atrakcyjności ostoi stanowią walory przyrodnicze (w tym malownicza "frysztacka brama" Wisłoka) umożliwiając rozwój ekoturystyki i wszelkich form biernego i czynnego wypoczynku związanych z atrakcjami górskiego lasu.

Turystyka kwalifikowana: piesza górska – niebieski i zielony szlak turystyczny, konna, rowerowa, narciarstwo.

Turystyka krajoznawcza: w Stępinie – Cieszynie warto zobaczyć unikatowy na skalę europejską kompleks niemieckich schronów przeznaczonych dla najwyższych rangą dowódców wojskowych (w tym schron dla pociągów, gdzie w 1941 roku spotkali się Hitler z Mussolinim). Można je zwiedzać z udziałem przewodnika w każdą sobotę od godz 12.00 do 18.00 oraz w niedzielę od godz 10.00 do 18.00. W inne dni po uzgodnieniu. Informacji udziela Urząd Gminy Frysztak.

Zagrożenia:

Klonówka od północy ograniczona jest rozległym obszarem zabudowanym wsi Berdechów i Jaszczurowa. Do najpoważniejszych zagrożeń należy zaliczyć:

 • gospodarkę leśną, w tym usuwanie martwych i umierających drzew i eksploatację lasu bez odnawiania,
 • polowania,
 • zaśmiecenie.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Góra Chełm (147,7 ha; 1996) - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kumak górski - płaz
• traszka karpacka - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów tel. (17) 785 00 44, fax (17) 852 11 09 e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/
 • Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Krośnie, http://www.parkikrosno.pl/
 • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Przemyślu, 37-700 Przemyśl ,ul. Wysockiego 46a, tel. 0-16 670-57-70
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (Nadleśnictwa Strzyżów i Dębica)

Informacji turystycznej udzielą:

 • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Szopena 51/302, 35-959 Rzeszów, www.podkarpackie-turystyka.pl
 • Lokalna Organizacja Turystyczna Beskid Niski, Rynek 5, 38-400 Krosno, www.beskidniski.org.pl
 • Urząd Gminy Frysztak, ul. Ks. Blajera 20 38-130 Frysztak, tel.: (017) 27 77 110, 27 77 022
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (Nadleśnictwa Strzyżów i Dębica)

Jednostki administracyjne:

• Frysztak (strzyżowski, woj. podkarpackie)
• Bojanów (stalowowolski, woj. podkarpackie)